Dodana: 4 luty 2004 12:18

Zmodyfikowana: 4 luty 2004 12:18

System parlamentarny w Polsce

Prawo wyborcze w ustroju demokratycznym jest powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

Polski system parlamentarny tworzą dwie izby: Senat i Sejm. Sejm składa się z 460 posłów, a Senat ze 100 senatorów, wybieranych na czteroletnią kadencję.

Demokratyczny system wyborczy zakłada, że głosy wszystkich obywateli są równe - czyli każdy głos ma taką samą wagę, a każdy z nas posiada tylko jeden głos.

Bezpośredniość wyborów polega na możliwości oddania osobiście jednego głosu na swego przedstawiciela do parlamentu. Powszechne prawo wyborcze oznacza, że każdy obywatel może sam wybierać swoich przedstawicieli /czynne prawo wyborcze/ oraz, że sam może być wybrany o ile będzie kandydował w wyborach /bierne prawo wyborcze/.

W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy w dniu wyborów maja ukończone 18 lat oraz osobom, które przez 5 lat zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie są obywatelami innego państwa, ale których obywatelstwo polskie nie jest stwierdzone. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, którzy w dniu wyborów maja ukończone 21 lat i stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 5 lat.

Prawo wyborcze może być wykonywane jedynie osobiście, nie możemy zlecić nikomu oddanie za nas głosu. System prawa wyborczego reguluje ordynacja wyborcza.

Ordynacja wyborcza zakłada system wyborów większościowych do Senatu i system wyborów proporcjonalnych do Sejmu.

W systemie większościowym, który reguluje wybory do Senatu, terytorium państwa polskiego podzielone jest na okręgi, na każdy z nich przypada określona ilość mandatów parlamentarnych - w wyniku wyborów mandat parlamentarny uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów w swoim okręgu.

W systemie proporcjonalnym wybiera się posłów na Sejm, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podzielone jest na okręgi, na które przypada określona ilość mandatów poselskich. Mandaty poselskie w wyniku wyborów dzielone są między partie polityczne biorące udział w wyborach. W zależności od oddanych głosów dana partia uzyskuje proporcjonalną liczbę mandatów.

W praktyce wygląda to następująco: partie politycznie w okręgach wyborczych wystawiają do wyborów listy kandydatów, wyborca oddaje jeden głos na jednego kandydata, glosując tym samym na listę wyborczą partii, na której znajduje się wybrany kandydat. Największą liczbę mandatów, z pośród przypadających na okręg wyborczy, zdobywa ta lista, która uzyska największą liczbę głosów ich ilość ustala się proporcjonalnie. Z listy na uzyskane miejsca poselskie wchodzą ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów.

Trzeba zaznaczyć, iż w systemie proporcjonalnym, aby uniknąć zbytniego rozdrobienia partyjnego parlamentu ustala się klauzurę zaporową, tzw. próg mniejszościowy - polega to na określeniu minimum głosów w skali kraju, które musi uzyskać lista wyborcza danej partii, aby była brana pod uwagę przy proporcjonalnym podziale mandatów w poszczególnych okręgach, w Polsce jest to 5% dla partii politycznych i 8 % dla koalicji wyborczych.

Województwo Podlaskie jest podzielone na jeden 3 mandatowy okręg wyborczy do Senatu RP, i jeden 15 mandatowy okręg wyborczy do Sejmu RP, to znaczy, że na terenie całego województwa wybiera się trzech senatorów i piętnastu posłów.

Obsługą senatorów i posłów z naszego województwa zajmują się biura podlaskich parlamentarzystów

facebook