Dodana: 10 styczeń 2004 09:52

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2004 09:52

Administracja publiczna

Administracja publiczna to zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, które są powołane do  praktycznego realizowania zadań państwa. W Polsce administracja publiczna dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową.

Administracja rządowa

Na szczeblu centralnym administrację rządową tworzą Rada Ministrów, na czele z prezesem Rady Ministrów, zwyczajowo zwanym premierem oraz poszczególni ministrowie. Na szczeblu województw – wojewodowie.

Wojewoda jest organem administracji rządowej i przedstawicielem rządu w województwie, sprawującym na jego terenie władzę wykonawczą, wojewoda jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Organy administracji rządowej dysponują aparatem pomocniczym w postaci różnego rodzaju urzędów, w przypadku ministrów są to ministerstwa, w przypadku wojewodów są to urzędy wojewódzkie.

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon do kancelarii ogólna +48 /85/ 7439215

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook