Dodana: 6 styczeń 2009 14:03

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 12:15

Gmina Jeleniewo

Herb Gminy Jeleniewo    Wójt Gminy Jeleniewo - Kazimierz Urynowicz

    Urząd Gminy Jeleniewo

    ul. Słoneczna 3, 16 - 404 Jeleniewo

    tel. 87 568 30 22, fax: 87 5638563

    e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Jeleniewo położona jest w północnej części województwa podlaskiego. Znajduje się w środkowej części mezoregionu Pojezierza Wschodniosuwalskiego będącego częścią Pojezierza Litewskiego. Od północy graniczy z gminą Rutka-Tartak i gminą Wiżajny, od wschodu z gminą Szypliszki, od południa z gminą Suwałki, a od zachodu z gminą Przerośl. Liczba mieszkańców gminy wynosi 3159 osób (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.). W skład gminy wchodzą 33 sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi 131 km2, co stanowi 10 % powierzchni powiatu suwalskiego (9 gmin).

Molenna w Wodziłkach

Gmina Jeleniewo jest gminą rolniczą z uzupełniającą funkcją usługową oraz turystyczno–rekreacyjną. Na  terenie  gminy  Jeleniewo  przeważają  użytki  rolne  stanowiące 77 % powierzchni, lasy i grunty zadrzewione zajmują około 11 %, grunty pod wodami, głównie jeziorami zajmują około 4 %, zaś pozostałe grunty i nieużytki – 8 % obszaru. Ukształtowanie gminy Jeleniewo jest bardzo urozmaicone – tworzy ją młodoglacjalny krajobraz z charakterystycznymi rynnami polodowcowymi, którymi płynie rzeka Czarna Hańcza, oraz zagłębienia, w których powstały jeziora. Unikalne są moreny czołowe Góra Cisowa, Góra Zamkowa, Góra Krzemieniucha, typowe wzgórza kemowe –Sidory i Szurpiły, ozy w dolinie Czarnej Hańczy, wzgórza drumlinowe – w okolicach Wodziłk. Warte zobaczenia są rezerwaty przyrody nieożywionej – głazowiska: Bachanowo nad Czarną Hańcza, Łopuchowo i Rutka. Prawie cały obszar gminy (z wyjątkiem niewielkiej części południowej) jest objęty formami ochrony przyrody: około 29 % powierzchni gminy (północno-zachodnia jej część) znajduje się na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego, który stanowi też obszar Natura 2000 Ostoja Suwalska. Ponadto na terenie gminy znajduje się obszar Natura 2000 Jeleniewo oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, który zajmuje około 57 % powierzchni gminy Jeleniewo.

Cenne walory przyrodnicze gminy Jeleniewo zachęcają do jej zwiedzania, zwłaszcza że na jej terenie jest dobrze rozwinięta sieć tras rowerowych (w tym trasa rowerowa Green Velo), szlaków pieszych i ścieżek poznawczych. 

Miejsca warte odwiedzenia: 

  • Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie, drewniany z 1878 r. Wewnątrz świątyni rokokowe wyposażenie z  XVIII w.
  • Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach wraz z kompleksem archeologicznym wokół Góry Zamkowej, Kościelnej i Cmentarnej nad jeziorem Szurpiły.
  • Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach, drewniana z 1921 r.
  • Turtul – siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajdująca się nad wodami zalewu na rzece Czarna Hańcza, punkt widokowy, ścieżka poznawcza „Doliną Czarnej Hańczy”.
  • Jeleniewo - cmentarz żydowski z XVIII w.
  • Góra Cisowa – wzniesienie  w kształcie regularnego stożka zwane Suwalską Fudżijamą.
  • Wyciąg nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki i wyciąg nart zimowych na Górę Jesionową.

Widok z Góry Zamkowej na jezioro Jegłówek

źródło/fot.: Urząd Gminy Jeleniewo

oprac. Władysław Tokarski 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook