Dodana: 8 styczeń 2009 14:29

Zmodyfikowana: 29 listopad 2020 10:42

Gmina Bielsk Podlaski

  Wójt Gminy Bielsk Podlaski - Raisa Rajecka

  Urząd Gminy Bielsk Podlaski

  ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

  tel. 85 730 68 51, fax: 85 730 20 15

  e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl

  link do strony internetowej gminy

Gmina Wiejska Bielsk Podlaski położona jest na Równinie Bielskiej w południowej części woj. podlaskiego. Od północy okala ją Dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu Puszcza Białowieska. Gmina Bielsk Podlaski otacza swoim terytorium obszar miasta Bielsk Podlaski i jest jedną z największych obszarowo gmin na Podlasiu. Zajmuje powierzchnię 429,94 km2 (31% powierzchni powiatu) i liczy 6554 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.10.2020 r.).  Swoim zasięgiem obejmuje 61 miejscowości podzielonych na 52 sołectwa.

Niezdewastowane ekologicznie położone na obszarze „Zielonych Płuc Polski" okolice, jak i też sam teren gminy, posiadają autentyczne walory rekreacyjne i turystyczne. Dolina Górnej Narwi jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich i co za tym idzie, jest największą ostoją ptactwa błotno-wodnego.

Część Gminy Bielsk Podlaski położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi", oraz „Ostoi w Dolinie Górnej Narwi" tworzące jednolitą sieć Natura 2000. W ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 powstał także Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Murawy w Haćkach". Utworzony ze względu na bogactwo szaty roślinnej terenu, o czym świadczy występowanie na niewielkiej powierzchni ostoi, aż 5 typów siedlisk. Najcenniejszym składnikiem roślinności tego obszaru są murawy kserotermiczne.

Gmina położona jest na styku kultury białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym zamieszkującej tu społeczności.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Cerkiew Prawosławna pw Apostoła Jana w Augustowie wybudowana w latach 70-tych XIX wieku, rozbudowana w I-szej poł. XX wieku.
  • Kościół Rzymsko-Katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubinie Kościelnym zbudowany w latach 1906 – 1909 w stylu neogotyckim jest obok kościoła w Wyszkach jedynym kościołem w tym stylu w naszym regionie.
  • Cerkiew Prawosławna pw Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach wybudowana w 1890r. jest charakterystycznym przykładem prawosławnego budownictwa sakralnego na planie krzyża greckiego z wieżą kruchtą z przełomu XIX i XX wieku.
  • Cerkiew Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego w Ploskach. Początki budowy świątyni sięgają końca XVIII wieku, w następnych latach kilkakrotnie przebudowywana, ostateczną formę przyjęła po rozbudowie w latach 1941 – 1945. Cerkiew ta należy do nielicznie występującego w naszym regionie typu drewnianych cerkwi budowanych na planie prostokąta.
  • Cerkiew Prawosławna pw. Św. Proroka Eliasza w Podbielu wybudowana w 1876 r. i rozbudowana w 1912 r. jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego o wyraźnych wpływach architektury rosyjskiej.
  • Cerkiew Prawosławna pw ŚŚ. Piotra i Pawła w Rajsku na początku lat 70 –tych XX wieku w została przewieziona wraz z ikonostasem z powiatu tomaszowskiego (woj. lubelskie) i usadowiona na miejscu zburzonej w 1942 r cerkwi podczas pacyfikacji wsi Rajsk. Jest to cerkiew drewniana, zbudowana na planie krzyża greckiego i reprezentuje architektoniczny typ cerkwi budowanych na Chełmszczyźnie w XIX wieku.

źródło/fot.: Urząd Gminy Bielsk Podlaski

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook