Dodana: 22 grudzień 2003 12:47

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2003 12:47

Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji ma na celu wspomaganie władz regionalnych we wdrożeniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności w regionie, określać kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu d jej zgodności z potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategia ta powinna zdefiniować, w oparciu o analizę sytuacji w regionie, konkretne zadania i programy wspomagające innowacyjność gospodarki w regionie. Końcowym rezultatem projektu ma być zaś przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii, poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych, określających zasady organizacyjne i źródła ich finansowania.

Strategie RSI funkcjonują w ponad 100 regionach Europy i stanowią podstawę do wykorzystania środków z Funduszów Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Regionalna Strategia Innowacji, może stać się źródłem informacji o stanie badań i ich praktycznych zastosowaniach w naszej regionalnej gospodarce oraz możliwości czerpania pomocy materialnej z Funduszy Strukturalnych na tego typu przedsięwzięcia, wspierające konkurencyjność naszego województwa.   

Opracowanie RSI może przynieść wiele ważnych danych, którymi powinny być zainteresowane poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, jak chociażby:

  •  Identyfikacja firm, sektorów, rodzajów działań i przedsięwzięć koniecznych dla realizacji strategii innowacji, 
  • Ustanowienie regionalnego systemu innowacyjnego, stworzenie infrastruktury wsparcia innowacyjności, 
  • Analiza regionalnego potencjału na poziomie regionalnej infrastruktury i potencjału badawczo-rozwojowego wspomagającego innowacje, 
  • Zdefiniowanie obszarów interwencji w regionie oraz działań i przedsięwzięć pilotażowych poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady realizacji oraz źródła finansowania oraz wiele innych.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook