Dodana: 10 marzec 2005 09:06

Zmodyfikowana: 10 marzec 2005 09:06

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
[Dz. U.  Nr 177, poz. 1729]

Wniosek wraz z opłatą skarbową 5 zł + 0,50 gr. za każdy załącznik.

Do wniosku załącza się projekt organizacji ruchu, w co najmniej 2 egzemplarzach, który powinien zawierać:

 • plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;\
 • plan sytuacyjny w skal i 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem istniejącej i projektowanej organizacji ruchu (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i bezpieczeństwa ruchu (przy projektach zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji znaków i urządzeń tylko nowej organizacji ruchu),
 • parametry geometrii drogi.
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym-opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych etapami opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu;
 • termin wprowadzenia, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu.

Do projektu powinny być dołączone opinie:

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji -w przypadku drogi krajowej i (lub) drogi wojewódzkiej;
 • Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku pozostałych dróg publicznych;
 • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook