Dodana: 15 styczeń 2015 07:31

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2020 11:37

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) nakłada na podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne obowiązek przedkładania sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.

Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przekazują marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do 31 marca następnego roku. Zniesiony został obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Od 2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł.

Uwaga – zwolnienie z przedkładania wykazów opłatowych, gdy opłata nie przekracza 100 zł

Z wyjątkiem sytuacji ubiegania się o:

- uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,

- zwrot nadpłaty.

OPŁATY DO 100 zł - WZÓR OŚWIADCZENIA

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy  otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255), od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a POŚ w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ nie przekracza 100 zł

Powyższe zwolnienie (100 zł) dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat od roku 2016.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) podmiot korzystający ze środowiska ma prawo przedkładania wykazów w postaci papierowej albo elektronicznej.

Zachęcamy do przedkładania wykazów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji EKOPŁANIK.

Jednocześnie informuję, iż  w przypadku przedkładania tego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

UWAGA! - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np.: właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 złotych na rachunek: BANK PEKAO SA  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132) za jego złożenie.

Co zrobić, żeby założyć profil zaufany

Są trzy możliwości założenia profilu zaufanego:

 • całkowicie przez Internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,
 • zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank),
 • sam wniosek wysyłasz przez internet, ale potwierdzasz założenie konta w urzędzie.

Za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank)

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład zadzwoń na infolinię banku.
 2. Wejdź na stronę swojego banku.
 3. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.
 5. Wypełnij go.
 6. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

 

Za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany)

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index   
 2. Kliknij „Zarejestruj się”.
 3. Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.
 4. Wypełnij formularz.
 5. Kliknij „Załóż konto z certyfikatem”.
 6. Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
 7. Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij „Potwierdź wykonanie kroków”. W ten sposób założysz profil zaufany.

 

W urzędzie

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index    
 2. Kliknij „Zarejestruj konto”.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Kliknij „Zarejestruj się”. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 5. Idź do wybranego urzędu i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. 

 

ADRESY URZĘDÓW , GDZIE MOŻNA POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO :

  1. DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU  UL. PLAŻOWA 17 BIAŁYSTOK
  2. GMINA RADZIŁÓW  PL. 500-LECIA 14 RADZIŁÓW
  3. Idea Bank S.A, - Białystok ul. Nowy Świat 3
  4. mBank S.A. - Białystok Świętojańska 15
  5. PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13BIAŁYSTOK
  6. PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU UL. MŁYNOWA 21ABIAŁYSTOK
  7. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU UL. ADAMA MICKIEWICZA 3

BIAŁYSTOK

  1. STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5AMOŃKI
  2. STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH ul. Świerkowa 60 Suwałki
  3. URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UL. TRAUGUTTA 2 CZARNA BIAŁOSTOCKA
  4. URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE PL. 1000-LECIA 23 SZCZUCZYN
  5. URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 24
  6. URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE UL. ŻABIA 7 AUGUSTÓW
  7. URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM UL. ADAMA MICKIEWICZA 33

BIELSK PODLASKI

  1. URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE ul. Elewatorska 8 Grajewo
  2. URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE ul. 3 Maja 34 Hajnówka
  3. URZĄD SKARBOWY W KOLNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 KOLNO
  4. URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH UL. EŁCKA 41A MOŃKI
  5. URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH UL. PAŁACOWA 18 SIEMIATYCZE
  6. URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE UL. BIAŁOSTOCKA 47 SOKÓŁKA
  7. URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH UL. 1 MAJA 2A SUWAŁKI
  8. URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM UL. LUDOWA 21 WYSOKIE MAZOWIECKIE
  9. URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE ul. Jantarowa 16 Zambrów
  10. URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY UL. POLOWA 47 ŁOMŻA
  11. ZUS Biuro Terenowe w Grajewie Os. Centrum 7 a Grajewo
  12. ZUS Biuro Terenowe w Kolnie ul. Kolejowa 2 Kolno
  13. ZUS Inspektorat w Augustowie ul. Hoża 8 Augustów
  14. ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 10 A Bielsk Podlaski
  15. ZUS Inspektorat w Hajnówce ul. Armii Krajowej 16 Hajnówka
  16. ZUS Inspektorat w Siemiatyczach ul. Ogrodowa 5 Siemiatycze
  17. ZUS Inspektorat w Sokółce ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c Sokółka
  18. ZUS Inspektorat w Suwałkach ul. 1 Maja 33
  19. Suwałki ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem Pl. Odrodzenia 5Wysokie Mazowieckie
  20. ZUS Inspektorat w Zambrowie ul. Fabryczna 3 a Zambrów
  21. ZUS Inspektorat w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29 Łomża
  22. ZUS Oddział w Białymstoku ul. Młynowa 29 Białystok

Obowiązek dotyczy rozliczania się z: 

 1. Wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
  - z kotłowni,
  - z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
  - ze spalania paliw przez środki transportu,
  - z przeładunku benzyn silnikowych,
  - z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa i leśnictwa
  (szczegóły niżej)
 2. Wprowadzania ścieków do wód lub ziemi (do 2017 roku):
  - pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne,
  - wody chłodnicze,
  - wody pochodzące z chowu i hodowli ryb,
  - wody zasolone.
  (szczegóły niżej)
 3. Poboru wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych (do 2017 roku):
 4. Składowania odpadów. (szczegóły niżej)


  Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.1396)  podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

     a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 i 1214), osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

     b) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

     c) osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

  1. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

  W przypadku składowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.), czyli ten kto faktycznie nimi włada. Podmiotem zobowiązanym do naliczania i uiszczania opłat za składowanie odpadów jest przede wszystkim zarządzający składowiskiem odpadów, ale w niektórych sytuacjach (opisanych poniżej) obowiązek ten dotyczy innych posiadaczy odpadów, którzy gospodarują nimi niezgodnie z przepisami prawa. 
  Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

  Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu). W tym drugim przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

  Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do 31 marca danego roku po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

  W tym samym terminie - 31 marca danego roku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.

  Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (do chwili obecnej) lub pozwolenia na pobór wód (do 2017 roku) lub odprowadzanie ścieków do wód (do 2017 roku) lub do ziemi (do 2017 roku), podmiot ponosi opłaty podwyższone o:

  • od 1.01.2009 r. - 500% (wymiar x 6).

  Inaczej jest w przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów. (szczegóły niżej)

  Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:

  • opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia.

  Naliczone opłaty należy uiścić w terminie do 31 marca danego roku na konto:

  Województwo Podlaskie
  Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
  Nr 47 1540 1216 2001 4405 2403 0001

  Na przelewie należy podać nazwę i adres płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska, okres którego wpłata dotyczy; jeżeli wpłata dotyczy kilku rodzajów korzystania ze środowiska, należy podać odrębne kwoty, np. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek podatkowych.

  INFORMACJA

  Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w sprawozdaniach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem sprawozdawczości, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396).
  4. Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  - dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

   Stawki, formularze

      Rok       korzystania ze środowiska Stawki (.pdf) Formularze (.pdf)/Word (docx)
  2019 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1038)

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz.2443)

  Stawki, formularze

       Rok       korzystania ze środowiska Stawki (.pdf) Formularze (.pdf)

   


   

   

  2018 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 875)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r., poz.2527)

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274 i 419 oraz 2016 r., poz. 2059), które w związku z art. 566 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 56 pkt. 7a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1271 i 1669) traci moc z upływem dnia 31 grudnia 2018 r.

  2017 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 718) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)
  2016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1875) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz.274)
  2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 790) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)
  2014 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 729) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)
  2013 Obwieszczenie ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r., poz. 766) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)

  WPROWADZANIE GAZÓW LYB PYŁÓW DO POWIETRZA

  Opłaty ponosi się za emisję:

  - ze spalania paliw w kotłach,
  - z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
  - ze spalania paliw przez środki transportu,
  - z przeładunku benzyn silnikowych,

  w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji n(%) do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik (100 - n)/100,

  - z chowu lub hodowli zwierząt.


  PRZYKŁADY

  Transport (str. 1, str. 2, str. 3

  Przeładunek benzyn

  Spalanie w kotłowni (str. 1, str. 2)


  POBÓR WÓD (do 2017 roku)

  Opłaty ponosi się za:

  - pobór wody podziemnej,
  - pobór wody powierzchniowej śródlądowej,
  - pobór morskich wód wewnętrznych.

  Podmiot wypełnia odpowiednią tabelę wzoru wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat – załącznik nr 3 oraz podstawowy załącznik nr 1 zawierający zbiorcze zestawienie informacji.


  WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI (do 2017 roku)

  Opłaty ponosi się za:

  - wprowadzanie do wód lub do ziemi, ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
  - wprowadzanie wód chłodniczych,
  - wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,
  - wprowadzanie wód zasolonych,
  - wprowadzanie wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych.

  Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu oraz odpowiednią tabelę z Załącznika Nr 4, uwzględniając:

  • ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi,
  • wielkości, rodzaj i sposób zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
  • wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate oraz innych organizmów wodnych i powierzchni użytkowej stawów.


  SKŁADOWANIE ODPADÓW

  Podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, czyli ten kto faktycznie nimi włada.

  Opłaty za składowanie odpadów ponosi:
  • zarządzający składowiskiem odpadów
  • posiadacz odpadów, które są składowane w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania.

  Opłatę za składowanie odpadów ponosi się za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów, z zastrzeżeniem art. 293 ust. 1 i 3-5 ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 297 Poś). 

  Opłata za korzystanie ze środowiska może być albo opłatą podstawową albo opłatą podwyższoną. 

  • Opłata podstawowa - dotyczy zarządzających składowiskiem, jeżeli posiadają wymagane prawem zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów lub pozwolenie zintegrowane oraz decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.

  • Opłata podwyższona – naliczana jest w przypadku składowania odpadów na składowisku odpadów bez ww. decyzji, w przypadku magazynowania odpadów bez stosownego zezwolenia lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym o odpadach, musi uiszczać opłaty podwyższone. Szczegółowo sytuacje te określa art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  • Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa.

  • Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie obowiązujących przepisów (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.01.2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110)).

  Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy od czasu składowanych odpadów.

  Opłatę podwyższoną (OP) wylicza się zgodnie ze wzorem:

  OP= w * s * m * t

  gdzie:
  w - wielokrotność jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku,
  m - ilość odpadów umieszczonych niezgodnie z przepisami,
  s - stawka opłat za umieszczenie 1 Mg odpadu na składowisku z rozporządzenia opłatowego,
  t - ilość dób, przez jakie posiadacz odpadów postępował z odpadami niezgodnie z przepisami.

  Jeśli posiadacz odpadów składujący odpady jest zobowiązany do uiszczenia opłat podwyższonych, to należną opłatę stanowi suma opłat: zwykłej i podwyższonej.

  Podmiot wykonuje sprawozdanie wypełniając Załącznik Nr 1 wzoru wykazu oraz Załącznik Nr 5.


  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - OŚWIADCZENIE O BRAKU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA i WNIOSEK do pobrania

  OPŁATY DO 100 zł - WZÓR OŚWIADCZENIA

   

  Adres do korespondencji:

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
  w Białymstoku
  Departament Ochrony Środowiska
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
  15-888 Białystok

  Wzór wykazu o korzystaniu ze środowiska (Dz. U. 2014, poz. 274), obowiązujący do 2017 roku (system sprawozdawczości w cyklu rocznym): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000274

  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274 i 419 oraz z 2016 r. poz. 2059), które w związku z art. 566 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) oraz art. 56 pkt 7a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 i 1669) traci moc z upływem dnia 31 grudnia 2018 r.

   

  facebook