Dodana: 13 styczeń 2015 13:03

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2023 12:33

Opłata produktowa za opakowania

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a w szczególności obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542 ze zm.).

Przepisy stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).

Opakowaniem w rozumieniu ww. ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany
z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca  wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji produktów w opakowaniach, w szczególności:

  • wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, albo których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
  • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
  • prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach lub więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej
    5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Wprowadzającym opakowania jest przedsiębiorca wytwarzający opakowania, importujący opakowania, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, wprowadzający opakowania,
a także: organizacje odzysku opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach, prowadzący odzysk odpadów opakowaniowych, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe, jeżeli zamierzają wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO oraz EDPR podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Szczegółowe informacje na temat rejestru

 Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Wprowadzający odpady może realizować ten obowiązek samodzielnie bądź zlecić jego wykonanie organizacji odzysku opakowań na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w co najmniej w wysokości określonej
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio
o dokument DPR albo dokument DPO. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO.

wzory: DPO, DPR

wzory: EDPO, EDPR

OPŁATA PRODUKTOWA

Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku odpadów opakowaniowych, jest on obowiązany do wniesienia opłaty produktowej. Rozliczenie wykonania tego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.  Sposób jej obliczania określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Załącznik: sposób obliczania opłaty produktowej

Załącznik: wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Stawki opłat produktowych dla opakowań

Samodzielnie obliczoną opłatę produktową za poprzedni rok kalendarzowy należy wnieść do 15 marca na  rachunek bankowy:

Województwo Podlaskie, Bank Ochrony Środowiska S.A.  I Oddział w Białymstoku
Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

 

KAMPANIE EDUKACYJNE

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Może realizować ten obowiązek samodzielnie, bądź za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonując powyższy obowiązek samodzielnie:

1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne

lub

2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa:

Województwo Podlaskie, BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 34 1540 1216 2054 4405 2403 0010

Tytuł wpłaty: Kampanie edukacyjne OPAKOWANIA za rok …

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu
w poprzednim roku kalendarzowym.
(oznacza to, iż do wyliczenia wysokości środków na publiczne kampanie edukacyjne np. za 2019 r. należy policzyć wartość opakowań wprowadzonych w 2018 r.).

POMOC DE MINIMIS

Przepisów ustawy w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy
w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, przy czym stanowi to pomoc de minimis.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy.

W celu skorzystania z pomocy należy przedłożyć wraz ze sprawozdaniem o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO
w nieprzekraczalnym terminie
do 15 marca:

  • oświadczenie lub zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym podmiot ubiega się o udzielenie pomocy oraz w dwóch latach poprzednich,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Powyższe dokumenty w formacie pdf lub spakowane do formatu ZIP należy dołączyć do sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO pod tabelami w dziale Dokumenty w polu „Inny dokument”.

Załączniki:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wprowadzający produkty w opakowaniach, a także wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach obowiązany jest sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Od 1 styczna 2020 r. roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami BDO – link do strony

 Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozlicza samodzielnie obowiązki ustawowe, jest obowiązany złożyć sprawozdanie w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
za 2019 r. n
ależy złożyć do dnia 11 września 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem  BDO.

Sprawozdawczość do 2018 roku - w formie papierowej.

Sprawozdanie wypełnia się tylko w zakresie dotyczącym charakteru działalności. Zakres działalności zaznacza się na pierwszej stronie. Należy dołączyć tylko te tabele, które dotyczą działalności przedsiębiorcy:

UWAGA: Wszystkie masy opakowań w sprawozdaniu podajemy w Mg (1Mg = 1000 kg) 

Wzór sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami - do 2018 roku 

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook