Dodana: 16 czerwiec 2020 09:45

Zmodyfikowana: 16 czerwiec 2020 09:45

Nowe terminy sprawozdawczości

 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE PRODUKTÓW, OPAKOWAŃ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797), składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ww. ustawy, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a ww. ustawy, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

(art. 237ea ustawy o odpadach)

Obowiązek złożenia sprawozdania do dnia 31 października 2020 r. dotyczy podmiotów wymienionych w art. 75 ustawy o odpadach, takich jak:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
 • zbierania odpadów,
 • przetwarzania odpadów,

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Obowiązek złożenia sprawozdania do dnia 11 września 2020 r. dotyczy podmiotów wymienionych w 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach, takich jak:

 • przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, o której mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obowiązek złożenia sprawozdania do dnia 11 września 2020 r. dotyczy podmiotów wymienionych w art. 73, art. 74a ustawy o odpadach, takich jak:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w  z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w  z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 

Wszystkie ww. sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

 1. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZDAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Sprawozdanie należy przekazać za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Jednocześnie informujemy, że w sprawach dotyczących rozwiązań technicznych oraz funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) należy kontaktować się z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

W przypadku wystąpienia problemów z obsługą systemu BDO zapytania należy kierować na infolinię Instytutu tel.: 22 34 04 050.

 

 

facebook