Dodana: 16 październik 2009 08:28

Zmodyfikowana: 16 październik 2009 08:28

Regulamin azbestowy

Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2010

Regulamin dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu na terenie województwa podlaskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na wytwarzanie,  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.


1.  Adresaci dotacji

Dofinansowanie adresowane jest do Gmin/Powiatów województwa podlaskiego realizujących gminne/powiatowe programy usuwania azbestu.


2.  Zadania do dofinansowania


Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania ujęte w gminnych/powiatowych programach usuwania azbestu z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz  z obiektów gminnych/powiatowych.


3. Ogłoszenie regulaminu, termin składania i rozpatrywania  wniosków

a)  Ogłoszenie o regulaminie umieszcza się na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.bialystok.pl/  
b) Wnioski o dofinansowanie należy składać według wzoru o symbolu AZBEST/2010 wraz z wymaganymi załącznikami, który znajduje się na stronie internetowej Funduszu.
c)  Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2010 r.
d)  Rozpatrzenie wniosków i podjęcie decyzji o dofinansowaniu nastąpi w terminie do 31 marca 2010 r.


4.  Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych są zaliczane koszty:
- transportu odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
- unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku odpadów azbestowych poniesione po 25.09.2009 r.


5. Warunki i wysokość dofinansowania


a) Dotacją mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wojewodzie lub odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.).

b) Wysokość dotacji może wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w pkt 4.

c) Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać wyboru wykonawcy zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

d) Fundusz ma prawo sprawdzenia, czy firmy dokonujące usunięcia i unieszkodliwienia azbestu posiadają wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. W przypadku, gdy firma nie posiada ww. zezwoleń lub decyzji Fundusz odmówi wypłaty dotacji.


6.  Zawarcie umowy i rozliczenie zadania

a) Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty podjęcia przez Zarząd/Radę Nadzorczą Funduszu uchwały o dofinansowaniu zadania, dopełnić wszelkich formalności umożliwiających podpisanie z Funduszem umowy, w tym dostarczyć wszystkie załączniki wymienione w piśmie o przyznaniu dotacji.

b) Niedotrzymanie przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w pkt 6 lit. a), skutkuje wygaśnięciem uchwały i odstąpieniem przez Fundusz od dofinansowania realizacji zadania.

c) Podstawą wypłaty środków finansowych jest umowa dotacji podpisana pomiędzy Gminą/Powiatem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

d) Wypłata środków odbywa się po złożeniu przez Wnioskodawcę, poza dokumentami wymienionymi w umowie dotacji, oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z   zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).


7. Postanowienia dodatkowe

a) celu udokumentowania osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia w Funduszu  kart przekazania odpadów z potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów na składowisku odpadów azbestowych,  

b) sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”  obowiązujące w dniu przyznania dotacji.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook