Dodana: 28 październik 2010 06:22

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2019 14:33

Udostępnianie informacji o środowisku

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w jej posiadaniu. Dokumenty o środowisku i jego ochronie wymienione w art. 21 ust. 2 ustawy podlegają umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o tych dokumentach.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin udzielonych przez Marszałka Województwa Podlaskiego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są na wniosek pisemny. W przypadku, gdy do udostępnienia informacji nie jest konieczne jej wyszukiwanie i może być ona udostępnione w formie ustnej - nie jest wymagana pisemna forma wniosku.
Formą udotępnienia danych o środowisku jest informacja ustna, pisemna, bądź też fizyczne udostępnienie (przekazanie) różnego rodzaju dokumentów, dyskietek, taśm wideo, CD, DVD i innych nośników informacji, bądź też przesłanie informacji przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Za wyszukanie informacji, sporzadzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

W  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku za udostępnianie informacji o środowisku odpowiedzialny jest Departament Ochrony Środowiska (adres: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok)

Zgodnie z  art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego  prowadzi wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na terenie województwa podlaskiego. 

Wykaz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na terenie województwa podlaskiego

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook