Dodana: 19 kwiecień 2021 15:26

Zmodyfikowana: 19 maj 2021 09:27

Konkurs z programu regionalnego na usługi opiekuńcze

Tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego czy dowożenie posiłków to tylko niektóre ze wspieranych działań. Będzie można je realizować na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego czyli na terenie miasta Białystok lub w gminach: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny oraz Turośń Kościelna.

Dwie osoby siedzące na wózkach

Można w nim otrzymać dofinansowanie na usługi opiekuńcze takie jak np.: zwiększenie liczby opiekunów, zlikwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu pielęgnacyjnego, dowożenie posiłków, przewóz do miejsc pracy.

Dotacje będą również udzielane na rozwój usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie przewidziane jest także dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą.

O dotacje mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Pula w ogłoszonym naborze to 2,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będą zbierane od 28 kwietnia do 12 maja br.

W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospreawnych (PFRON) w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły dostępne w regulaminie konkursu oraz na stronie PFRON.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie konkursu.

Informacji udzielają:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Anna Agustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook