Dodana: 10 czerwiec 2019 11:45

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2019 11:59

Czwarty nabór wniosków został otwarty!

Czwarty, otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne, zostaje otwarty 10 czerwca 2019 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00). Wnioski muszą fizycznie dotrzeć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, na adres Konstitucijos av. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną, najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

Ilustracja do artykułu c0290ecb4a6d077916a587f902935e09.jpg

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach 4. otwartego naboru mogą być składane wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:
Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

WAŻNE! Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów, w związku z czym niniejszy Priorytet zostaje zamknięty w ramach 4. naboru wniosków.

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu: 

2.2.O.1. Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny); 

2.2.O.2. Liczba uczestników inicjatyw w zakresie mobilności transgranicznej (wspólny). 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Minimalny dopuszczalny budżet projektu wynosi ponad 50 000,00 euro, a maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 mln euro. 

Podręcznik Programu, mający zastosowanie do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu , sekcja menu DOKUMENTÓW i TUTAJ.  

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów zostaną zorganizowane w dniach 26-27 czerwca w Suwałkach. Rejestracja zostanie wkrótce otwarta. 

Jeśli masz świetny pomysł na projekt bilateralny, ale nie masz jeszcze partnerów - wypełnij WNIOSEK PARTNERSTWA i prześlij go na adres e-mail events@vilniusjts.eu . Propozycje partnerskie należy wypełnić w języku angielskim.
Zamieścimy je na stronie internetowej oraz rozpowszechnimy za pośrednictwem naszych kontaktów.

facebook