Dodana: 30 maj 2019 14:32

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 14:32

Senat UMB powołał Radę Uczelni

Jednomyślną decyzją Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powołał Radę Uczelni. 7 osobowa Rada w myśl Ustawy 2.0 ma służyć jako organ kontrolujący finanse UMB i współdecydować o kierunku rozwoju uczelni.

Pałac Branickich.

W jej skład na wniosek JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego  weszli:

- z ramienia Uczelni: dotychczasowi trzej Dziekani (których kadencję w czerwcu wygasza Konstytucja dla Nauki): 

1. prof. dr hab. Irina Kowalska - profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, endokrynolog/diabetolog, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB;

2. prof. dr hab. Wojciech Miltyk - profesor nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych,

3. prof. dr hab. Sławomir Terlikowski - profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

4. przewodniczący Samorządu Studenckiego UMB Mateusz Grochowski.

Ponadto spoza Uczelni Radę reprezentować będą:

5. dr Jolanta Koszelew – nauczyciel akademicki, broker innowacji, pierwszy Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011-2013), wice-Prezes Fundacji Technotalenty.  Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej. Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka; ekspertem Komisji Europejskiej w programie SME Instrument Horyzont 2020 oraz broker innowacji w ramach programu „Brokerzy Innowacji” realizowanego przez MNiSW, w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników projektów B+R na Politechnice Białostockiej. 

6. prof. Marek Konarzewski - nauczyciel akademicki w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, vice-Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2008-2013 pełnił funkcję radcy ds. współpracy naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, od 2017 roku jest doradcą Ministra Spraw Zagranicznych ds. nauki i technologii.Wybitny naukowiec (ok. 3 tys. cytowań, IH=30) w zakresie ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki. W 2015 roku otrzymał Medal Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” za działania prowadzące do powstania i rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów Naszej Uczelni w USA.

7. Daniel GórskiDyrektor Zarządzający LOMIRT (Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Transferu Technologii) – ma wieloletnie doświadczenie i osiągnięcia w zakresie zarządzania w sektorze biznesowym i samorządzie: Dyrektor Biura Rozwoju UNIBEP S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Pracował także jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku. 

 

Przewodniczącą Rady Uczelni przy UMB jednogłośnie wybrana została przez Senat UMB dr Jolanta Koszelew.   

 

Rada Uczelni jest organem Uczelni publicznej wprowadzonym ustawą z lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W skład Rady Uczelni wchodzi od 6 do 8 osób powoływanych przez Senat z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady należy m.in.:

-opiniowanie projektu strategii uczelni

-opiniowanie projektu statutu

-monitorowanie gospodarki finansowej uczelni

-monitorowanie zarządzania uczelnią

-wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat

-opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni

-opiniowanie planu rzeczowo-finansowego

-zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego

-zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

facebook