Dodana: 30 styczeń 2019 07:53

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2019 07:53

80 tys. zł na działania edukacyjne. Konkurs Zarządu Województwa Podlaskiego

Chodzi o realizację ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, itp.

Ilustracja do artykułu konkurs edukacja.jpg

Oferty można składać od piątku, 25 stycznia.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 22 stycznia 2019 r., podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.

W szczególności zaś:

- wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów;

- wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;

- realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;

- realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

Łączna pula środków przeznaczona na konkurs to 80 000 zł.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 22 lutego 2019 r. poprzez platformę witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane elektronicznie) i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w terminie do 25 lutego 2019 r. 

Więcej informacji: 

Jolanta Miczejko | 85 66 54 641

jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

 

Referat Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

III piętro, pokój 324

Pliki do pobrania

facebook