Dodana: 5 luty 2015 09:18

Zmodyfikowana: 5 luty 2015 09:18

Gala I edycji Konkursu „Podlaskie Otwarte”

W czwartek 5 lutego 2015 roku o godz. 15:00 w Sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się Gala I edycji Konkursu „Podlaskie Otwarte”.

Konkurs „Podlaskie Otwarte” polega na wyłonieniu i nagrodzeniu osób i inicjatyw, które najlepiej przysłużyły się dla rozwoju województwa podlaskiego w zakresie: wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, nauki i edukacji, przedsiębiorczości w wymiarze transgranicznym i międzynarodowym, wpisując się w Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Poszukiwane są osoby i ich przedsięwzięcia, które szanują odmienność kultur, czerpią z różnorodności naszego regionu, łączą mieszkańców ponad granicami państw, budują dialog i uczą kultury współpracy.

Podczas gali zaprezentowane zostaną ciekawe inicjatywy i aktywności z terenu województwa podlaskiego – „ambasador otwartości”, „laboratorium otwartości”.

Konkurs jest jednym z działań w projekcie dotyczącym partycypacji rozumianej jako możliwość współdecydowania mieszkańców o realizacji polityk publicznych, włączającej jak najszersze grupy obywateli w proces dialogu społecznego, co umożliwi realizację Celu Podlaskie - Otwarte z nowo przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

„Podlaskie Otwarte” – projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji wdrażanego przez Fundację Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze EOG) -

Idea i inne działania w projekcie „Podlasie Otwarte”

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 określa cechy naszego województwa, które powinny wyznaczać ścieżki rozwoju regionu na najbliższe lata. Jedną z nich jest otwartość. Jako walor rozwojowy odnosi się do transgraniczności, wielokulturowości, kompetencji społecznych.

Rozwinięcie programu „Podlaskie otwarte” odbywać się będzie przy współudziale mieszkańców, w trakcie spotkań, konsultacji i warsztatów. Umożliwi to projekt o tym samych tytule - "Podlaskie otwarte", realizowany przez OWOP w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Ten konkurs jest zaledwie  jednym z działań. Na stronie internetowej: www.podlaskieotwarte.pl są zawarte wszelkie informacje na temat różnych działań w ramach tego projektu.

facebook