Dodana: 12 listopad 2012 11:50

Zmodyfikowana: 23 maj 2018 09:32

DOPŁATY DO PRZEWOZÓW

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
 2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).  

Dopłaty przysługują Przewoźnikowi, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tj.:

 1. Przewoźnik posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 2. stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 3. zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich należy przesyłać na adres:

Departament Infrastruktury i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Województwa Podlaskiego.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (zał. Nr1),
 2. potwierdzoną kserokopię zaświadczenia nadania numeru identyfikacyjnego REGON -(zał. nr 2),
 3. potwierdzoną kserokopię zaświadczenia nadania numeru identyfikacyjnego NIP - (zał. nr.3),
 4. potwierdzoną kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo licencji na wykonywanie transportu drogowego - (zał. nr.4),
 5. wykaz posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (według załączonego wzoru – zał. nr 5). W przypadku posiadanych zezwoleń innych niż wydane przez Marszałka Województwa Podlaskiego należy dołączyć potwierdzone kopie zezwoleń wraz z rozkładami jazdy,                                 
 6. cenniki (z datą ich obowiązywania) wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów (w tym cenniki biletów jednorazowych, imiennych miesięcznych, a także ulgowych w podziale na poszczególne ulgi ustawowe) zawierające taryfikator cen, zasady stosowanych ulg/ promocji do sprzedaży biletów, od których naliczane są ulgi ustawowe – (zał. nr 6); do wniosku należy dołączyć informację o sposobie obliczania ceny biletu miesięcznego ulgowego w postaci pisma, uchwały lub zarządzenia (np.: w przypadku sprzedaży biletu z przesiadką, gdy liczba kilometrów w jedna stronę jest inna niż w kierunku powrotnym - w przypadku cennika uzależnionego od kilometrów, itp.),  
 7. wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (według załączonego wzoru – zał. nr 7) wraz z:
  1. potwierdzoną kopią faktury zakupu kas fiskalnych,
  2. decyzją Ministra Finansów dla poszczególnych kas fiskalnych, które umożliwiają określenie kwot dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
  3. potwierdzoną kopią zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nadaniu kasom numerów ewidencyjnych – zawierającą numery unikatowe kas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dopuszcza się przedłożenie jako zał. nr 7 aktualnego wykazu stosowanych przez Przewoźnika kas rejestrujących, sporządzonego przez właściwy Urząd Skarbowy. Za aktualny uznaje się wykaz sporządzony nie później niż miesiąc przed datą złożenia wniosku.
 8. wzory biletów imiennych miesięcznych ulgowych – (zał. Nr 8),
 9. informację o przewidywanej miesięcznej i rocznej wielkości dopłat w tym biletów miesięcznych – (zał. Nr 9).
 10. informację z nazwą banku i numerem konta, na które mają być przekazywane dopłaty – (zał. Nr 10).                                                                                                                                                                            

Przewoźnik ma obowiązek powiadamiania tut. urzędu o zmianie wszelkich danych w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o zawarcie umowy w sprawie finansowania dopłat do biletów ulgowych w terminie 14 dni od dnia obowiązywania tych dokumentów.

Dopłaty przekazywane są przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na zasadach określonych w umowie między samorządem województwa, a przewoźnikiem. Dopłaty nie przysługują z tytułu wykonywania przewozów regularnych specjalnych.

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury, dopłaty przekazywane przez samorządy województw przewoźnikom autobusowym z tytułu zwrotu kosztów związanych z honorowaniem przez przewoźników ustawowych uprawnień pasażerów do przejazdów ulgowych stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem tel.: (85) 66 54 533.

 

Informacja Administratora  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
 4. zawarciem umowy na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w regularnych przewozach osób w krajowym transporcie drogowym,
 5. comiesięczną weryfikacją złożonych wniosków na dopłaty do biletów sprzedanych z ulgą ustawową,
 6. kontrolą w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 7. kontrolą prawidłowości wykonywania przewozów oraz stosowania ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny, ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w:
 9. ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 10. ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 11. ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 12. ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe;
 13. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
 14. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną oraz usługi pocztowe, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podstawowym warunkiem zawarcia umowy na dopłaty. W przypadku nie podania danych osobowych umowa na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w regularnych przewozach osób w krajowym transporcie drogowym nie zostanie zawarta.
 18. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

facebook