Dodana: 26 listopad 2012 09:05

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 13:30

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Warunki, które należy spełnić:
Zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1)      posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2)      posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

3)      nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4)      nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5)      nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.


Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3)      numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)      adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;

5)      podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.


Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

1)      oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;

2)      zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

 1. a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
 2. b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz

3)      oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. b) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 3. c) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.".

 

Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno również zawierać:

1)      firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 75ae. ustawy o prawo o ruchu drogowym właściwy Marszałek Województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z dokumentami o których mowa w art. 75ab ust. 2.

 Jeżeli właściwy Marszałek nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 Opłaty

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej. Opłatę można dokonać w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku) lub przelewem – wpłata na rachunek bankowy: 

 

Urząd Miejski w Białymstoku

Białystok, ul. Składowa 11

nr rachunku bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Tytuł opłaty:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne  


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:              

Departament Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 522, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 66 54 648, 
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:    
pn: 8.00 - 16.00      
wt-pt: 7.30 - 15.30

 
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą            
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm..).;          
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827 j.t.);
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648);      
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585).

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel.: 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wpisu  do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
 4. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wpisania do rejestru przedsiębiorców.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, określonych ustawą prawo o ruchu drogowym i prawo przedsiębiorców.
 1. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury o wpisanie do rejestru przedsiębiorców, następnie obowiązywania wpisu, w przypadku odmowy wpisu lub skreśleniu z rejestru dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

facebook