Dodana: 24 maj 2013 11:48

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 09:34

Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR

Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR

O WYDANIE WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ KIEROWCY,

KTÓRYM ZAŚWIADCZENIE ADR WYDAŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169 t.j.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304 z późń. zm.),

. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681)

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR.

Warunkiem wydania wtórnika zaświadczenia ADR jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć:
1) wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR  - WNIOSEK O WYYDANIE WTÓRNIKA  

2) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA
3) dowód wpłaty kwoty podanej poniżej,

4) Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – INFORMACJA
5) odpis oryginału zaświadczenia o ukończeniu kursu ADR (dotyczy kierowców, którzy ukończyli kurs do dnia 31.12.2011r.).

Opłaty:
·  za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.
·  za wpis do bazy CEPiK wynosi 0,50 zł.
Opłatę w wysokości 50,50 zł należy uiścić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000
Tytułem: opłata za wydanie zaświadczenia/wtórnika ADR

Wniosek z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Kontakt:
tel. 85 66 54 460;  85 66 54 180
fax. 85 66 54 472,  
e-mail : dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

 

 

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail:
  kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celach związanych ze złożeniem wniosku
   o wydanie wtórnika  zaświadczenia ADR.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) określony w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 5. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe oraz podmiot
  z którym zawarto umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane
  w BIP Urzędu.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem
  wydania wtórnika zaświadczenia ADR, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania ww. dokumentu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
facebook