Dodana: 3 październik 2018 08:50

Zmodyfikowana: 3 październik 2018 08:50

Lech-Garmażeria Staropolska wspiera pracowników 50 plus

Producent tradycyjnych wyrobów garmażeryjnych jest partnerem i jednocześnie uczestnikiem unijnego projektu „Nawigacja 50 Plus”, realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Z doświadczeń białostockiej firmy będą korzystały objęte projektem firmy i instytucje w całej Polsce.

Ilustracja do artykułu Lech-sklep firmowy.jpeg

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego modelu Nawigacja 50 Plus, wspierającego utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Realizacja projektu, trwającego od stycznia 2017 do czerwca 2019 r., została podzielona na etapy – poczynając od testów, poprzez opracowanie modelu Nawigacja 50 Plus aż po jego wdrożenie na terenie całej Polski.

W zakończonej właśnie części testowej wzięła udział m.in. firma Lech-Garmażeria Staropolska i jej 30 pracowników po 50. roku życia. Uczestniczyli oni w warsztatach psychologiczno-motywacyjnych, spotkaniach coachingowych i dedykowanych szkoleniach zawodowych z różnych branż.

- Uczestnicy otrzymali też tzw. wsparcie motywacyjne w postaci pakietu medycznego, spotkań ze stylistą lub wizażystą, zajęć rekreacyjno-sportowych, a także pomoc merytoryczną ze strony doradców naukowych. Objęci programem pracownicy wypełniali ankiety, na podstawie których ocenialiśmy ich predyspozycje i potrzeby szkoleniowe, a następnie zorganizowaliśmy adekwatne do tych potrzeb kursy – opowiada Adam Zwolan, członek zarządu firmy Lech-Garmażeria Staropolska.

Na uczestnictwie w projekcie korzysta też firma, która zyskała kompetencje w temacie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

- Wyniki ankiet pozwoliły określić nasze potrzeby w obszarze tzw. job sharingu, czyli takiego łączenia stanowisk pracowników w firmie, aby optymalnie wykorzystać możliwości pracowników młodych oraz osób powyżej 50. roku życia – wyjaśnia Adam Zwolan. - Stworzone też zostało drzewo kompetencji, które pozwala określić predyspozycje pracownika 50 plus, a także jak wygląda praca konkretnych osób na danym stanowisku – również pod kątem jego uciążliwości i możliwości poprawy warunków pracy.

- M.in. na podstawie doświadczeń naszych i naszych pracowników wypracowany został model Nawigacja 50 Plus, który w dalszym etapie będzie wdrażany we wszystkich województwach w kraju – dodaje Adam Zwolan. – Ma on pokazać, jak zarządzać wiekiem w firmach zatrudniających m.in. pracowników powyżej 50. roku życia poprzez stwarzanie im lepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego, ułatwień w przejściu na emeryturę itp. Projekt ma też zachęcać firmy do zatrudniania osób w tym wieku.

Adresatami projektu są pracujące osoby po 50. roku życia zainteresowane utrzymaniem zatrudnienia oraz kontynuacją rozwoju zawodowego, firmy z sektora MMSP (ich kadra zarządzająca i specjaliści HR) oraz instytucje szkoleniowe i instytucje otoczenia biznesu, zajmujące się promocją zatrudnienia i wdrażaniem systemowych rozwiązań dotyczących aktywności zawodowej (urzędy pracy, agencje poradnictwa zawodowego, doradcy zawodowi itp.). 

W pierwszym etapie projektem objętych zostało 30 pracowników powyżej 50. roku życia firmy Lech- Garmażeria Staropolska. Natomiast w kolejnych etapach projekt będzie rozszerzony na kolejnych 192 pracowników powyżej 50. roku i 64 MMSP z całego kraju.

Docelowo we wszystkich 16 województwach kraju powstaną Lokalne Partnerstwa zarządzania wiekiem, które będą koordynowały wprowadzenie modelu Nawigacja 50 Plus do praktyki.

___________________________________

Projekt Nawigacja 50 plus jest realizowany przez BFKK, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (oś - innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Zarządzania); spółką Lech-Garmażeria Staropolska; Företagarna - The Swedish Federation of Business Owners ze Szwecji i Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH z Niemiec. Wartość projektu: 1 580 300 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 490 065 zł

 

facebook