Dodana: 12 listopad 2012 11:51

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 07:52

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

Zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.Nr 177 poz. 1729).

  I. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

  1)  zarząd drogi;

  2)  organ zarządzający ruchem;

  3)  inwestor;

  4)  osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.

II. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

  1)  plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

  2)  plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

  3)  program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

  4)  zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy;

  5)  opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

  6)  przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

  7)  nazwisko i podpis projektanta.

III. Uproszczony projekt organizacji ruchu

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

  1)  opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

  2)  powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

  3)  sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

IV. Projekt organizacji ruchu zatwierdza:

 1. Organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.
 2. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii w przypadku organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem.
 3. Organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia w przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii - dotyczy projektów czasowej organizacji ruchu.

V. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Złożenie dodatkowych egzemplarzy projektu może być wymagane w sytuacji, gdy projekt dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi lub zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.

VI. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

  1)  komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

  2)  komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;

  3)  komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;

  4)  zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;

  5)  organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w pkt IV. 2 i 3.

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w pkt III.

VII. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:

1)  profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

2)  danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.

VIII. Organ zarządzający ruchem może:

  1)  zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

a) bez zmian,

b) po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;

  2)  odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;

  3)  odrzucić projekt.

 


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:          

Departament Infrastruktury i Transportu        

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku   

Referat Infrastruktury Technicznej      

Osoba do kontaktu: Piotr Koper

piotr.koper@wrotapodlasia.pl

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 509, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 66 54 479        
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:           
pn: 8.00 - 16.00           
wt-pt: 7.30 - 15.30

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą   

 1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 j.t. ze zm.);       
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniami (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 ze zm.)

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel.: 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl;
 2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane w ramach prowadzonego postępowania objętego wnioskiem o zatwierdzenie i zaopiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego.
 4. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości o zatwierdzenia i zaopiniowania projektów organizacji ruchu drogowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.                     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, określonych ustawą o kierujących pojazdami.
 1. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury o zatwierdzenie i zaopiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, następnie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

facebook