Dodana: 18 maj 2016 14:23

Zmodyfikowana: 27 maj 2017 10:57

TRYB POZAKONKURSOWY

10 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 Wprowadza ono nowy wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), odnoszące się do procedury z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb pozakonkursowy), czyli tzw. „małych grantów”.  

WZÓR OFERTY - Uproszczona oferta realizacji zadania Publicznego

WZÓR SPRAWOZDANIA - Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Ofertę w trybie pozakonkursowym należy złożyć w serwisie witkac.pl na stronie: https://witkac.pl/#/contest/view?id=517 oraz dostarczyć Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z wydrukiem KRS do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85/66 54-534) lub przesłać pocztą na ten adres.

 

 

facebook