Dodana: 11 styczeń 2018 09:38

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 09:39

"Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze" - wykład Piotra Chomika

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na spotkanie z okazji 10-lecia cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”, które w odbędzie się 17 stycznia 2018 r. godz. 12.00 w Auli 2001 Instytutu Chemii UwB, przy ul. Ciołkowskiego 1 K (Kampus). Wykład "Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze" wygłosi dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu PwBN zaproszenie zewnętrzne.jpg

PODLASIE W BADANIACH NAUKOWYCH to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez prof. dra hab. Jerzego Nikitorowicza, rektora Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2005-2012. Skierowany jest do studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku. Cykl ma na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań dotyczących naszego regionu prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich - przyszłym studentom - poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych. Prezentowane w ramach cyklu wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl PODLASIE W BADANIACH NAUKOWYCH, ze względu na swój unikalny charakter, cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja na wykładach, a także otrzymywane przezBibliotekę głosy uznania ze strony uczestników.

Wykład, który odbędzie się 17.01, będzie 50-tym spotkaniem z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych.”

 

Streszczenie wykładu
W latach osiemdziesiątych XX w. dało się zauważyć wzrost zainteresowania historią i szeroko rozumianą kulturą Kościoła prawosławnego w Polsce. Zainteresowanie to ze strony historyków dotyczyło głównie wieków XVI–XVIII. Wydano wówczas dotyczące tego okresu prace Teresy Chynczewskiej-Hennel i Mariana Bendzy. Z tego okresu pochodziły też publikacje Mirosławy Papierzyńskiej-Turek poświęcona Kościołowi prawosławnemu w II Rzeczypospolitej.
Prace badawcze dotyczące okresu PRL mogły pojawić się dopiero po zmianie ustrojowej 1989 r. Za prekursora badań nad dziejami Kościoła prawosławnego w PRL można uznać Kazimierza Urbana. Ważne dla omawianego okresu są też prace Antoniego Mironowicza i Stefana Dudry.
Dla gruntownego zbadania dziejów Kościoła prawosławnego w PRL niezbędne są kwerendy archiwalne ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i wybranych archiwów wojewódzkich.

 

Notka biograficzna
Piotr Chomik, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Od września 2017 r. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej, miejsce w państwie i społeczeństwie Kościoła prawosławnego w Rosji, Białorusi, na Ukrainie, narody i religie na obszarze postradzieckim. Autor książek: Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013; Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok 2015; Początki Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989).

facebook