Dodana: 2 kwiecień 2018 19:19

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2018 19:19

Komunikat ws. budowy i rozbudowy drogi Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka

Informuję, iż w dniu 29 marca br. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wystosował do Wykonawcy (konsorcjum firm z UNIBEP S.A. jako liderem) pismo informujące, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy na budowę i rozbudowę drogi Nr 676 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka z dnia 20 marca 2018 r.(doręczone 23 marca 2018 r.) uznaje za nieskuteczne.

Ilustracja do artykułu droga sokółka-dabrowa budowa-03.jpg

 

Jednocześnie Inwestor wezwał Wykonawcę robót do ich kontynuacji niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r., pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w ww. piśmie w sposób szczegółowy odniósł się do sformułowań i zastrzeżeń zgłoszonych przez Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu, w tym stwierdził m.in.:

Niezasadność twierdzeń Wykonawcy co do wadliwej dokumentacji projektowej - jej prawidłowość oceniał organ administracji architektoniczno - budowlanej, po złożeniu przez Inwestora wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak zastrzeżeń we wskazanym zakresie oznacza, iż organ uznał przedłożony przez inwestora projekt budowlany za prawidłowy i zgodny z przepisami prawa. Wykonawca robót składając swoją ofertę na wykonanie powyższego zadania oświadczył w dniu 24.10.2016r., że zapoznał się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym dokumentacją projektową stanowiącą integralną część SIWZ, nie wnosząc do niej zastrzeżeń. Jednocześnie oświadczył, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptuje je. Nie bez znaczenia w sprawie jest okoliczność, iż Wykonawca robót po 8 miesiącach od podpisania umowy tj. pod koniec października 2017 r. poinformował Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji, co jest niezgodnie z warunkami kontraktowymi zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzialność za zalewanie placu budowy leży po stronie Wykonawcy, który poprzez nie wprowadzanie na budowie systemów zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem (do tego obligowały go zapisy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych), niewłaściwą organizację robót i nieprawidłowy sposób odprowadzania wody z terenu prowadzonych robót doprowadził do nawodnienia placu budowy, uniemożliwiając tym samym prowadzenie przewidzianych umową prac. Taki stan rzeczy znajduje również potwierdzenie w opiniach Nadzoru Inwestorskiego. Także Zamawiający interweniował w tej sprawie zarówno listownie (11 pism skierowanych do Wykonawcy), jak też podczas narad technicznych, co pozostało jednak bez odpowiedzi.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku stwierdza jednoznacznie, iż brak jest podstaw do przyjęcia skuteczności odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Urszula Arter

Rzecznik Marszałka Województwa Podlaskiego

 

facebook