Dodana: 28 maj 2018 08:30

Zmodyfikowana: 28 maj 2018 14:08

XLIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XLIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 28 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Początek obrad o godz. 11.00

Ilustracja do artykułu sesja sejmiku (16).jpg

Do zaproponowanego porządku obrad marszałek Jerzy Leszczyński zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów, dotyczących rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych i zasadach korzystania z nich oraz przyjęcia informacji dotyczącej aktualnego stanu sprawy związanej z nieprawnym wypływem środków z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oba punkty zostały przyjęte i znalazły się zamiast punktu 11., który decyzją radnych został zdjęty z porządku obrad.

Nie udało się natomiast, mimo dwukrotnego głosowania (po pierwszym głosowaniu, nastąpiła jego reasumpcja) wprowadzić punktu odnośnie wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Za każdym razem brakowało jednego głosu, by punkt mógł być wprowadzony do porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 r. przedstawił Skarbnik Województwa Henryk Gryko. Zaznaczył, że po wprowadzeniu owych zmian, nastąpi przełomowy moment w historii samorządu, gdyż po raz pierwszy wydatki przekroczą 1 mld zł. Dużą kwotę w proponowanych wydatkach stanowią dotacje dla szpitali w Białymstoku i Suwałkach na zakup tomografów – po 3 mln zł. Z mniejszych wydatków skarbnik wymienił dotację w wysokości 86 tysięcy zł dla szpitala w Choroszczy na zakup sprzętu (np. defibrylatorów); 421 tys. zł na opracowanie dokumentacji w sprawie przeniesienia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień, czy dotacje dla Szelmentu w wysokości 700 zł.

Przy omawianiu zmian budżetowych radny Marek Komorowski apelował do zarządu, by przy podpisywaniu umowy z miastem Białystok na dofinansowanie pasa startowego na Krywlanach domagali się zwrotu VAT.

Za zmianami w budżecie było 14 radnych, 10 wstrzymało się od głosu.

Większość uchwał dotyczących kosmetycznych zmian w statutach jednostek podległych radni przyjęli jednogłośnie lub przy jednym głosie wstrzymującym się.

Radni przyjęli bez dyskusji informację o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za 2017 rok  w porównaniu do 2016 roku. Jedynie radny Bogusław Dębski zwrócił uwagę, że z analizy wynika, iż sytuacja finansowa w szpitalach podległych województwu pogorszyła się.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII (nadzwyczajnej) sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
 12. Rozpatrzenie informacji o sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za 2017 rok     w porównaniu do 2016 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) – wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.
 18. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 22. Wolne wnioski, informacje.
 23. Zamknięcie sesji.

 

facebook