Dodana: 9 czerwiec 2020 11:06

Zmodyfikowana: 9 czerwiec 2020 12:11

Ogłoszenie o terminie składania dokumentów na staż

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2020 r poz.514 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r , poz.474 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2020 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 – (I piętro) w terminie od dnia 06.07.2019 r. do dnia 24.07.2019 r. celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 06.07.2020 r. do dnia 24.07.2020 r.

Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku - link do strony

Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską
w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:

  • miejsce stałego zameldowania bądź zamieszkania
  • średnią ocen.
facebook