Dodana: 3 kwiecień 2019 15:15

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2019 10:05

Pięć projektów za blisko cztery miliony – szansa na lepsze życie

Dzięki dotacjom przyznanym w środę (3 kwietnia br.) przez zarząd województwa pod przewodnictwem marszałka Artura Kosickiego w Sejnach i Czyżewie powstaną kluby seniora dla osób niesamodzielnych. W Mońkach wsparcie otrzymają rodziny zastępcze, a w Dworakach Staśkach (gm. Sokoły) powstanie specjalne centrum z asystentami osobistymi dla dorosłych niepełnosprawnych. Z kolei miasto Łomża otrzyma fundusze na wzmocnienie m.in. usług opiekuńczych dla potrzebujących.

Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego podczas posiedzenia siedzą po obu stronach stołu w sali konferencyjnej

Łączna kwota udzielonych dziś na ten cel dotacji to blisko 4 mln złotych.

Kluby wsparcia  dla niesamodzielnych seniorów

Pierwszy z projektów zrealizuje Miasto Sejny, a jego głównym celem jest utworzenie na terenie miejscowości klubu seniora dla 20 osób niesamodzielnych. W ramach projektu przewidziane są także  usługi opiekuńcze na potrzeby 15 osób starszych oraz usługi asystenckie dla 10 osób niepełnosprawnych. Niezbędne wsparcie otrzymają również opiekunowie uczestników. Wartość całej inicjatywy to 571 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 529 tys. zł.

Realizacją drugiego projektu zajmie się Gmina Czyżew, a głównym zadaniem jest zapewnienie usług społecznych na potrzeby 60 osób niesamodzielnych na terenie gminy. W tym celu zostanie utworzony klub seniora, który zagwarantuje wsparcie asystenckie i opiekuńcze dla uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Potrzebujący wezmą udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach, spotkaniach ze specjalistami, zorganizowane zostaną także wyjazdy integracyjne. Pieczę nad funkcjonowaniem klubu seniora będzie sprawował wyznaczony koordynator. Projekt jest wart 452 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 426 tys. zł.

Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro 

Projekt zrealizuje Powiat Moniecki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych sprawujących rodzinną opiekę zastępczą, rodzinnego domu dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu. Aby było to możliwe, osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej będą miały zapewnione m.in. – poradnictwo specjalistyczne psychologa i prawnika, terapię w formie wyjazdowej, terapię rodzinną czy warsztaty z zakresu opieki wychowawczej. Wartość projektu: 120 tys. zł. Dofinansowanie z RPOWP: 107 tys. zł.

Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w Łomży

Głównym celem tego projektu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych i asystenckich dla niepełnosprawnych, biednych i niesamodzielnych mieszkańców Łomży. Osoby te skorzystają m.in. ze sprzętu rehabilitacyjnego, a także usług rehabilitacji, doradztwa socjalnego i teleopieki. Formy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb uczestników. Wartość projektu: 1,7 mln zł. Dotacja z RPOWP: 1,5 mln zł.

Centrum Wsparcia i wypożyczalnia sprzętu w ZOZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE" zrealizuje z kolei projekt, który zakłada świadczenie usług społecznych pełnoletnim osobom niepełnosprawnym w miejscowości Dworaki Staśki. W tamtejszym zakładzie opieki zdrowotnej powstanie Centrum Wsparcia, gdzie będzie zatrudnionych pięciu asystentów osobistych, którzy wcześniej przejdą niezbędna szkolenia. Model działania Centrum będzie oparty o rozwiązania zawarte w publikacjach europejskich dotyczących wytycznych dla asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz wytycznych dotyczących przejścia z opieki instytucjonalnej do wsparcia na poziomie lokalnych społeczności. Ponadto na terenie zakładu utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego. Wartość projektu: 1,3 mln zł, dotacja z RPOWP: 1,2 mln zł. 

kg

 

facebook