Dodana: 26 listopad 2019 15:12

Zmodyfikowana: 26 listopad 2019 15:12

Dotacje na pomoc w znalezieniu pracy

Zarząd Województwa przeznaczył ponad 930 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na aktywizację osób w trudnej sytuacji życiowej z gmin Szczuczyn i Rajgród.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie zarzadu-2.jpg

Projekt gminy Szczuczyn zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób z tej gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla każdej z nich opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji. Osoby te skorzystają z porad specjalistów, m.in. psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, warsztatów motywacyjnych, szkoleń i staży zawodowych. Wartość tego projektu wynosi 411,6 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP sięga 386,6 tys. zł.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zamierza zaktywizować 49 osób z gminy Rajgród, będących w trudnej sytuacji życiowej. Projekt przewiduje wsparcie indywidualne,  porady, warsztaty grupowe, kursy i staże zawodowe oraz działania z zakresu animowania społeczności lokalnej. Koszt projektu to 428,3 tys. zł, dotacja pokryje 403,3 tys. zł.

Projekty te zostały zgłoszone na konkurs w ramach Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Kolejny projekt będzie realizowany w ramach LGD Tygiel Doliny Bugu i również zakłada aktywizację społeczno-zawodową. Zrealizuje go Fundacja Pro Anima, która obejmie opieką 10 osób biernych zawodowo z gminy Milejczyce, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Skorzystają one z porad specjalistów, kursów i staży zawodowych. Wartość tego projektu wynosi 149 tys. zł, a dofinansowanie 141, 6 tys. zł.

blm

facebook