Dodana: 21 grudzień 2020 17:09

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2020 12:37

XXIV Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dyskusja i głosowanie nad przyszłorocznym budżetem województwa zdominowały poniedziałkową (21.12) XXIV Sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni przyjęli projekt uchwały. Zdecydowali także o 200 tys. zł dotacji dla powiatu sokólskiego.

Oświetlona scena z dużym ekranem. Na widowni siedzą radni.

Stabilny i prorozwojowy

Głosowanie poprzedziła prezentacja Pawła Jungermana, skarbnika województwa, dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2041 oraz projektu budżetu. Po niej nastąpiły wystąpienia klubowe.

Marszałek Artur Kosicki określając budżet jako „stabilny i prorozwojowy”, podkreślił, że wydatki były planowane „roztropnie”.  Zaznaczył, że zaproponowany kształt budżetu „jako umowa społeczna z mieszkańcami województwa podlaskiego, jest pewnym planem, który będzie w jakiś sposób modyfikowany”. Odnosił to do negocjowanej obecnie nowej perspektywy finansowej.

- Myślę, że ten budżet będzie o wiele, wiele większy, ale na razie najważniejszą inwestycją jest człowiek – zaznaczył. – Wiecie państwo dokładnie o tym, że negocjowana jest nowa perspektywa unijna i dlatego nie mamy tak dużych wydatków inwestycyjnych, bo ich mieć nie możemy. Tworzą się ramy finansowe na przyszłe lata i korzystamy tylko i wyłącznie z tego, że realizujemy zobowiązania, czy inwestycje unijne, które państwo żeście zapoczątkowali.  

Budżet, nad którym głosowali radni zakłada wydatki w wysokości ok. 634 mln zł i dochody województwa na poziomie niespełna 546 mln zł. Zawiera rezerwę w postaci funduszu wsparcia lokalnych samorządów o 13-milionowej puli. Utrzymane są w nim realizowane w ostatnich latach działania, na niektóre działy zwiększone zostały nakłady finansowe, tak jak w przypadku m.in. kultury fizycznej i sportu. Utrzymane są wydatki na inwestycje drogowe.

Ostatecznie budżet został przyjęty 19 głosami „za”, 7 „przeciw”, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Artur Kosicki podziękował radnym za głosowanie, które, jak podkreślił, pokazuje, że „coraz więcej nas łączy, a coraz mniej dzieli”.

- A łączy nas dobro i rozwój województwa podlaskiego – powiedział. – Dziękuję za wsparcie, które od państwa mam, bo wchodzimy w trudny okres negocjacji nowej perspektywy finansowej. Mam nadzieję, że 2021 będzie dla województwa i jego mieszkańców rokiem jeszcze lepszym. Już można powiedzieć, że będzie rokiem przełomowym, bo oprócz perspektyw, które już znamy, które się powtarzają, pojawił się Krajowy Plan Odbudowy, gdzie mamy szansę zaistnieć.

Pomoc dla powiatu sokólskiego

Radni podczas sesji zdecydowali także o przyznaniu powiatowi sokólskiemu dotacji celowej w wysokości 200 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Czuprynowo-Klimówka-Nomiki na terenie gminy Kuźnica i Sokółka. Z tej kwoty pokryty ma być wkład własny w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W pozostałych punktach sejmik województwa przyjął m.in. roczny program współpracy samorządu województwa z organizacjami samorządowymi. W przyszłym roku na działania o takim charakterze zaplanowano 6 mln 630 tys. zł.

Apel o szczepienie i wspólna modlitwa

Zakończenie sesji to apel Bogusława Dębskiego, przewodniczącego sejmiku województwa, do mieszkańców regionu o skorzystanie ze szczepień na koronawirusa.

- Jako dyrektor szpitala obserwuję wiele tragicznych zdarzeń, wszyscy mamy wśród bliższych i dalszych znajomych, przypadki poważnych zachorowań na tę jednostkę chorobową – podkreślił przewodniczący.

Choć była to ostatnia sesja sejmiku w tym roku, ze względów pandemicznych, nie miało miejsca tradycyjne spotkanie wigilijne radnych. Zamiast tego odbyła się wspólna modlitwa pod przewodnictwem kapłanów wyznania katolickiego i prawosławnego. Na radnych czekał też ogień z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem dostarczony przez harcerzy.

Tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

 

Transmisja online:

Planowany porządek obrad XXIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego:

Porządek obraz z pięczęcią i podpisem przewodniczącego - str. 1. Wersja alternatywna znajduje się poniżejPorządek obraz z pięczęcią i podpisem przewodniczącego - str. 2. Wersja alternatywna znajduje się poniżej

Planowany porządek obrad XXIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnej XXII sesji Sejmiku.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

 7. II czytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.:

  - Prezentacja :

  a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041.

  b) projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 .

            - przedstawienie opinii Komisji Skarbu i Finansów w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji i radnych

           - przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych

            - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

         - dyskusja w tym:

           nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

        - głosowanie nad:

       a) projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041.

       b) projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 .

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2021 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2021 r

10. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 10 grudnia. 2020 r.

11. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2020 r.

12. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 7 grudnia 2020 r.

13. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

14. Wolne wnioski, informacje.

15. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP.

 

facebook