Dodana: 9 lipiec 2020 08:44

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2020 12:43

XX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego (06.07)

Udzielenie wotum zaufania i przyznanie absolutorium obecnemu zarządowi województwa oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły to najważniejsze punkty poniedziałkowej (06.07) sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obrady odbyły się na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej (OiFP).

Ilustracja do artykułu 2.jpg

Raport o stanie województwa za 2019 r. i wotum zaufania

 

Poniedziałkową sesję rozpoczęła prezentacja Raportu o stanie województwa podlaskiego za 2019 r. (raport wraz z załącznikami do pobrania na dole strony). Przedstawiła go Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

 

Biorąc udział w dyskusji, jaka nastąpiła po przedstawieniu raportu, marszałek Artur Kosicki mówił o sprawniej wydatkowanych funduszach unijnych. Argumentował też, że obecny zarząd potrafi pozyskiwać środki na inwestycje infrastrukturalne z budżetu państwa. Mówił także o ubiegłorocznym rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyższych nakładach na służbę zdrowia, inwestycje oraz uzyskany niższy deficyt przy wyższych wydatkach.

 

- To wszystko dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Jest to możliwe także dzięki działaniom naszych poprzedników. Bo tych wyników nie da się wypracować w ciągu roku. Za to, co dobre – dziękuję – dodał Artur Kosicki prosząc o udzielenie aprobaty przez radnych.

 

Wotum zaufania zostało przegłosowane 18 głosami. 9 radnych zagłosowało „przeciw”, dwoje z nich wstrzymało się.

 

Sprawozdanie finansowe i absolutorium dla zarządu

 

Obrady sejmiku kontynuowane po przerwie rozpoczęła prezentacja sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za 2019 r. Zostały one zatwierdzone 18 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i dwoma wstrzymującymi się.

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przedstawił radnym Paweł Jungerman, skarbnik województwa, informując obradujących o pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta dotyczącej badania łącznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2019 r. oraz o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 

- Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 884 mln 299 tys., co stanowi 94 proc. planu po zmianach - informował Paweł Jungerman. - W ciągu roku dochody w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o 20 proc. Plan pierwotny wynosił 735 mln 183 tys. zł, wykonanie - 884 mln 299 tys. zł.

 

W dalszej części przedstawiono też stan mienia Województwa Podlaskiego, a głos zabrali radni z różnych klubów. Na ich pytania i wątpliwości odpowiedział marszałek Kosicki.

 

- Mamy sytuację stabilną i bezpieczną. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uważamy, że budżet został wykonany prawidłowo – podkreślił apelując o przyznanie absolutorium.

 

Zostało ono przyznane 18 pozytywnymi głosami. "Przeciw" głosowało 9 z nich, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły. „Za” zagłosowało 17 radnych, 9 „przeciw”, natomiast 3 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Zmiany w budżecie, dotacje

 

Radni podczas sesji zatwierdzili też kilka zmian w tzw. Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzając m.in. dwa nowe zadania. Pierwsze związane z eektronicznymi usługami publicznymi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz drugie, dotyczące budowy kładki nad kanałem Bystrym w Augustowie. Inwestycja będzie częścią Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

 

Podczas poniedziałkowej sesji radni przegłosowali też zmiany w budżecie na rok bieżący. To m.in. dotacja celowa (1,3 mln zł) na zakup wyposażenia obserwatorium z planetarium zlokalizowanym na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku oraz fundusze na konkurs dla samorządów o największej frekwencji w tegorocznych wyborach prezydenckich.

 

Sejmik przyznał też wsparcie w wysokości 700 tys. dotacji dla powiatu augustowskiego i 200 tys. dla powiatu sokólskiego na inwestycje infrastrukturalne.

 

18 głosami „za” radni przyjęli także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Do wsparcia zakwalifikowano 53 z 99 spełniających wymogi formalne wniosków. Dotacje na ogólną kwotę niemal 589 tys. zł otrzymają podlaskie wiejskie i miejsko-wiejskie gminy.

 

Co dalej z Szelmentem?

 

W dalszej części obrad radni rozpatrywali sytuację spółek prawa handlowego, w których akcje posiada Województwo Podlaskie. Szczególną uwagę poświęcono spółkom PKS Nova i WOSiR Szelment, jako tym z najtrudniejszą sytuacją finansową. Mariusz Nahajewski, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka, informował o tym, że pierwsza ze spółek na koniec 2019 r. odnotowała straty na poziomie 6 mln zł, choć to ponad 3 mln zł więcej niż w 2018 r., to jak podkreślił, należy pamiętać, że budżet nie był zasilany np. sprzedażą nieruchomości.

 

Radni dyskutowali też nad trudną sytuacją spółki WOSiR Szelment, którą pogarszają łagodne, bezśnieżne zimy oraz dodatkowo w tym roku kwestie epidemiczne.

 

- Czeka nas decyzja, czy widzimy ten podmiot jako spółkę, którą finansuje Województwo Podlaskie – przyznał marszałek Kosicki.

 

Decyzją radnych gruntowna dyskusja na temat spółek prawa handlowego będzie przeprowadzona na następnej sesji sejmiku.

 

 Tramsmisja z XX sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego: 

Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego:

 

Link do projektów uchwał znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWP - link do strony

Obrady były prowadzone zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook