Dodana: 25 luty 2020 12:28

Zmodyfikowana: 25 luty 2020 12:28

XVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Za nami XVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek (24.02) w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. Podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie województwa i w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPFWP).

Ilustracja do artykułu XVII Sesja Sejmiku 08.jpg

Tuż przed rozpoczęciem sesji, radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w poniedziałek (24.02), Leszka Gruchały, Wicestarosty Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego 2020-2041

Zmiany dotyczą inwestycji prowadzonych przez Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. PZDW zawnioskował o zwiększenie kwot na przebudowę dróg wojewódzkich : Ciechanowiec- Ostrożany, Dąbrowa Białostocka – Sokółka i Nowogród – Łomża.  
Do wieloletniej prognozy województwa podlaskiego wprowadzono też zadanie pn. „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza”.  Będzie ono realizowane przez Suwalski Park Krajobrazowy ( jednostkę podległą samorządowi województwa).
W ramach przedsięwzięcia, do 2022 r. powstanie ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce, wieże widokowe, a także parking.  Koszty przedsięwzięcia zostaną pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  i budżetu województwa, które pokryje tzw. wkłady własne.

Zmiany w budżecie województwa na rok 2020

Skarbnik województwa Paweł Jungerman przedstawił też projekt uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie.
Pieniądze pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcia  finansowane z funduszy unijnych, zarząd województwa przeznaczy m.in. na drogi.
Dotyczy to pięciu inwestycji – drogi Dąbrowa Białostocka –Sokółka, Nowogród Łomża, Łomża Śniadowo,  Lipsk - granica państwa, a także na remonty dróg i chodników w podlaskich miejscowościach.
Kwota 1 mln 500 tys. zł samorząd województwa chce przeznaczyć na budowę ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie terenów na Narwią w gminie Tykocin. Jak podkreślał, marszałek Artur Kosicki – Tykocin jest turystyczna perła naszego województwa, i szczególna dbałość o rozwijanie walorów miasta jest konieczna.

Dyskusję wśród radnych wywołał zapis w projekcie uchwały, dotyczący działań promocyjnych. Wydatki na ten cel zwiększono o 3 mln 400 tys. zł.
Jak wyjaśniał marszałek Kosicki, pieniądze zostaną przeznaczone na organizację dwóch dużych koncertów organizowanych wspólnie z mediami ogólnopolskimi. Zarząd województwa chce również promować Podlaskie przy wsparciu najlepszych podlaskich zespołów sportowych.
- Chcemy promować nasz region w kraju i poza granicami, a wydarzenia transmitowane przez stacje ogólnopolskie są pierwszym krokiem, do tego żeby być regionem rozpoznawalnym - mówił Artur Kosicki.
„ Dużym” wydarzeniem ma być też tegoroczna Gala Podlaskiej Marki.
- Chcemy zrobić prawdziwe show, które będzie wstępem do Expo 2020 – mówił marszałek – Musimy promować to co mamy najlepsze, musimy się pokazywać, żeby zaistnieć nie tylko w kraju, ale też za granicą.
Radni nie mieli uwag co do konieczności działań promocyjnych regionu, natomiast chcieli uzyskać informację o konkretnych działaniach i ich kosztach.  Taka informacja ma zostać przygotowana i trafi do radnych przed kolejnymi obradami.
Zmiany w budżecie województwa zostały przyjęte przez radnych. Za - głosowało 17 radnych, ośmiu  było przeciw, pięciu wstrzymało się.  

 

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie rządowego programu Fundusz Dróg  Samorządowych (FDS)

Do zaplanowanego porządku obrad wprowadzono pkt. nr 18 a dotyczący stanowiska w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych. Radni, w piśmie skierowanym do  Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Premiera i podlaskich parlamentarzystów wnioskują o włączenie do programu FDS wszystkich dróg wojewódzkich (obecnie dofinansowanie z tego programu mogą otrzymać prace na drogach powiatowych i gminnych, mosty w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także drogi wojewódzkim o znaczeniu obronnym).
Radni wnioskują również o zwiększenie puli pieniędzy w programie.

Treść stanowiska w załączeniu. 

 

Aneta Kursa 

 

 


 

Proponowany porządek obrad :


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 -2041.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia trzech umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Słonecznej na okres 10 lat.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru:
a) Miastu Augustów
b) Miastu Bielsk Podlaski
c) Miastu Grajewo
d) Miastu Hajnówka
e) Miastu Siemiatycze
f) Miastu Sokółka
g) Miastu Wysokie Mazowieckie
h) Miastu Zambrów
i) Powiatowi Sejneńskiemu
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli konsultantów, bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Białymstoku na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkól Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Białymstoku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.
19. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. (okres od dnia 17 grudnia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2020) oraz okres od 29 stycznia 2020 r.
20. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2019 r.
21. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 20 grudnia 2019 r.

22. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

23. Wolne wnioski, informacje.
24. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj 

Obrady można śledzić również tutaj:

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook