Dodana: 20 grudzień 2019 11:13

Zmodyfikowana: 23 grudzień 2019 12:15

XVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni uchwalili budżet województwa na 2020 r.

W piątek (20.12) odbyła się XVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Głównym punktem obrad było drugie czytanie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2020 r. Uchwała budżetowa została przyjęta: za - głosowało 17 radnych, przeciw było dziewięciu. Podczas obrad radni zdecydowali też o zmianie nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury – WOAK-u nie będzie, będzie Podlaski Instytut Kultury. Podczas ostatniej sesji przed Bożym Narodzeniem, radni i zaproszeni goście przełamali się opłatkiem.

Ilustracja do artykułu XVI Rada Sejmiku 10.jpg

XVI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego⇒ link do transmisji obrad

Do zaplanowanego porządku obrad wprowadzono dwa dodatkowe punkty : 10a – powołanie komisji konkursowej ws. powołania dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i punkt 12a – w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku.
XVI sesja to ostanie z zaplanowanych na ten rok obrad i ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. Dlatego w przerwie debaty odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem radnych, dyrektorów instytucji podległych i zaproszonych gości.  

Rekordowe środki na drogi. Wraca podlaski budżet obywatelski
Dochody województwa mają wynieść w przyszłym roku 731 mln zł., wydatki ponad 855 mln. Deficyt województwa w wysokości blisko 126 mln ma zostać pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 80 mln zł i  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ponad 45 mln zł.

W przyszłorocznym planie finansowym największe pieniądze przeznaczono na inwestycje drogowe:  na remonty dróg – 40 mln zł i na inwestycje drogowe realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ponad 151 mln zł.  Rekordowe będzie też dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 2mln 200 tys.
Szykuje się długo oczekiwany i niezbędny remont zabytkowego budynku Teatru Dramatycznego – w przyszłym roku planowany jest pierwszy etap modernizacji – na ten cel zapisano 4 mln zł.
Ponad to 17 mln z budżetu otrzyma Opera i Filharmonia Podlaska, 7 mln Książnica Podlaska, 9 mln Muzeum Podlaskie, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 6 mln, 1 mln zł Teatr Wierszalin. 6 mln zł otrzyma Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, który decyzją radnych zmienia nazwę na Podlaski Instytut Kultury.

Po wielu latach nieobecności wraca też podlaski budżet obywatelski – do dyspozycji w roku 2020 będzie milion złotych. Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że o  to wnioskowała opozycja sejmikowa. – Realizacja budżetu obywatelskiego na terenie województwa jest trudnym wyzwaniem, ale warto spróbować, zobaczymy czy to się sprawdzi. W projekcie budżetu ujęto też takie wnioski opozycji jak działania edukacyjno -  sportowe czy rozwój pszczelarstwa.


Budżet 2020 - pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinie klubów sejmikowych
Projekt budżetu województwa podlaskiego uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Swoje opinie przedstawiły też kluby sejmikowe.
W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej wystąpił radny Karol Pilecki. Podziękował za przygotowanie pierwszego budżetu obecnemu zarządowi, nie wyraził opinii, ale wystąpił z szeregiem pytań – m.in. o pokrycie ujemnego wyniku szpitali, o inwestycje w podlaskiej służbie zdrowia, a także o plan remontów podlaskich dróg. Pytania dotyczyły też remontu Teatru Dramatycznego i przedsięwzięć promujących województwo
Natomiast Cezary Cieślukowski ( PSL) mówił, że „budżet został zaprezentowany, ale nie wiadomo jakie cele chce realizować zarząd województwa. Zwrócił też uwagę na duży deficyt. O tym mówił też Krzysztof Kondraciuk – radny niezależny.
W imieniu klubu PiS wystąpił radny Łukasz Siekierko
  - Przyszłoroczny budżet przewiduje największe w historii wydatki na inwestycje drogowe, na OSP, zaczynamy remont Teatru Dramatycznego – wymieniał radny Siekierko. Odniósł się też do mniejszych niż w ubiegłych latach wydatków na służbę zdrowia wyjaśniając, że w tym obszarze są dostępne nie tylko pieniądze budżetowe, ale też z programów transgranicznych. – Ten budżet jest zrównoważony i bezpieczny, a krawiec kraje jak mu materiału staje – dodał.

Budżet bezpieczny i zrównoważony 
Marszałek Kosicki odnosząc się do uwag klubów podkreślał, że obecny zarząd korzysta nie tylko z pieniędzy budżetowych czy Regionalnego Programu Operacyjnego – Potrafimy korzystać z różnych dostępnych środków zewnętrznych, tak żeby jak najmniej uszczuplać nasz budżet – mówił marszałek.
Wymienił tu m.in. rządowy Fundusz Dróg Samorządowych czy program Polska Wschodnia
Marszałek przypomniał o wspieraniu przez zarząd takich inwestycji jak Centrum Psychiatrii w Białymstoku czy powstające przy Białostocki Centrum Onkologii Breast Cancer Unit czyli  Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet.
Artur Kosicki odniósł się również do pytań dotyczących remontu Teatru Dramatycznego, informując, że w przyszłym roku rozpoczyna się pierwszy etap modernizacji, a potrzebne środki będą sukcesywnie zwiększane. Czekają nas też dwa duże wydarzenia promujące nasz region – Światowa wystawa Expo 2020 w Dubaju i kolejna edycja bardzo dobrze przyjętego przez Podlasian i cieszącego się ogromną oglądalnością koncertu Disco pod Gwiazdami.

WOAK zmienia nazwę
Decyzją radnych Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zmienia nazwę na Podlaski Instytut Kultury. Podczas XVI sesji podjęto uchwałę w tej sprawie. O zmianę wnioskowała dyrektor placówki Barbara Bojaryn- Kazberuk.
Dyrektor Bojaryn podkreślała, że nowa nazwa oddaje prawdziwy charakter prac prowadzonych w instytucji, której działania dawno wykroczyły poza przedsięwzięcia animacyjne. Poinformowała, że w planach instytucji są prace badawcze w zakresie folkloru w regionie i  na terenie grodzieńszczyzny.

Tradycyjnie, podczas ostatniej przedświątecznej sesji odbyło się spotkanie opłatkowe radnych sejmiku, zarządu,  dyrektorów instytucji podległych i dyrektorów departamentów UMWP.

ak


Proponowany porządek obrad: TUTAJ

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Sejmiku.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających w 2019 roku.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041.

 8. II czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 r.

  a) przedstawienie opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych,

  b) przedstawienie opinii RIO,

  c) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,

  d) dyskusja nad projektem w tym wystąpienia klubowe,

  e) przegłosowanie poprawek wniesionych przez komisje i radnych,

  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonych w obrębach: Rajgród, Izbiszcze, Łuka i Rybaki na okres 1 roku.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury z Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku na Podlaski Instytut Kultury oraz nadaniu statutu Podlaskiemu Instytutowi Kultury.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2020 rok.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2020 r.

 16. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego za 2019 rok.

 17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

 18. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za III kwartał 2019 r.

 19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 listopada 2019 r.

 20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 21. Wolne wnioski, informacje.

 22. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook