Dodana: 25 listopad 2019 09:06

Zmodyfikowana: 25 listopad 2019 19:56

XV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Ślubowanie nowych radnych wojewódzkich i pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2020 to jedne z najważniejszych punktów XV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obrady odbyły się 25 listopada br. w sali im. Krzysztofa Putry w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu XV sesja sejmiku 7.jpg

Do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty.
Punkt 12a – powołanie komisji konkursu na dyrektora Szpitala Psychiatrycznego im. St. Deresza w Choroszczy w związku z rezygnację dotychczasowego dyrektora z pełnionej funkcji
Punkt 13a  - dotyczył uchwały na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z gmin województwa podlaskiego
Punkt 16a – zmiana kategorii trzech starodroży drogi krajowej nr 8 kategorii drogi wojewódzkiej

Nowi radni złożyli ślubowanie
To Krzysztof Kondraciuk, Piotr Modzelewski i Wojciech Grochowski. W sejmiku zastąpią radnych, którzy w ostatnich wyborach zdobyli miejsca w parlamencie. W miejsce Aleksandry Szczudło do sejmiku wszedł Krzysztof Kondraciuk, Marka Komorowskiego zastąpi Piotr Modzelewski, a Stefana Krajewskiego  Wojciech Grochowski.
Krzysztof Kondraciuk wejdzie w skład  Komisji Infrastruktury, Wojciech Grochowski będzie pracował w komisjach – Skarbu, Finansów i Rolnictwa, natomiast Piotr Modzelewski wskazał Komisje Rodziny, Zdrowia i Infrastruktury.

W związku z objęciem mandatu poselskiego przez Aleksandrę Szczudło i senatorskiego przez Marka Komorowskiego zajdą też zmiany w prezydium sejmiku, w którym oboje zasiadali.

 

Zmiany w budżecie na 2019 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego (WPFWP) 2019-2041                                                                                                                                                                                               

Sejmik podjął uchwałę o zmianach w WPFWP na lata 2019 – 2041 i zmiany w budżecie na bieżący rok. Jak wyjaśniał Skarbnik Województwa Paweł Jungerman wynika to m.in. ze zmian w terminach zakończenia niektórych inwestycji –  jeszcze w tym roku ( wcześniej niż planowano) zakończą się roboty na drodze wojewódzkiej nr 690 na trasie Ciechanowiec – Ostrożany. W związku z tym jeszcze z tegorocznego budżetu wykonawcy należy zapłacić ponad 52 mln zł. Podobnie jest z drogą Lipska – Granica Państwa. Tu należy zabezpieczyć około 5 mln zł.
Skarbnik przedstawił też projekt projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego (2020-2041).

Projekt budżetu samorządu województwa na 2020 r.
Obrady XV sesji to przede wszystkim pierwsze czytanie projektu budżetu na 2020r.
Dochody budżetu mają wynieść ponad 725 mln zł a wydatki zaplanowano na ponad 851 mln. Deficyt budżetu w wysokości  blisko 126 610 661 zł. zostanie pokryty z przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 80 mln zł i  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ponad 45 mln zł.

W przyszłym roku ma rozpocząć się długo oczekiwana przebudowa i gruntowna modernizacja Teatru Dramatycznego. Remont będzie przebiegał etapami, a na pierwszą część modernizacji zaplanowano ok. 4 mln zł. Koszt całej inwestycji waha się w granicach 40-60 mln zł.
Paweł Jungerman poinformował, że Teatr będzie ubiegał się o dofinansowanie remontu z Funduszy Norweskich.
Zarząd województwa zaplanował również remont zabytkowego budynku dawnej loży masońskiej, przez wiele lat siedziby Książnicy Podlaskiej. Na ten cel zapisano w projekcie budżetu prawie 7 mln zł.

Największe pieniądze przeznaczono na inwestycje drogowe:  na remonty dróg – 40 mln zł i na inwestycje drogowe realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ponad 151 mln zł.

To było pierwsze czytanie projektu budżetu. O tym jak będzie wyglądał ostatecznie budżet województwa podlaskiego na 2020r. radni zdecydują na sesji sejmiku 20 grudnia br.

ak

 

Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego - link do strony.

***

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radnych, którzy objęli mandat Radnego Województwa Podlaskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

7. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

8. I czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego kolejnej umowy najmu pomieszczeń.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku.

14. Rozpatrzenie informacji w sprawie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2018”.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie wprowadzenia kolejowych ekspresów regionalnych na trasie Suwałki – Białystok w oparciu o technologię wychylnych pudeł wagonów.

17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

18. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 7 października 2019 r.

19. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

20. Wolne wnioski, informacje.

21. Zamknięcie sesji.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook