Dodana: 28 październik 2019 08:49

Zmodyfikowana: 28 październik 2019 20:06

XIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

IXIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek (28.10) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Obrady zdominowała dyskusja o przebiegu trasy kolejowej Rail Baltica.

Ilustracja do artykułu Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego-39.jpg

Jednak tuż przed rozpoczęciem obrad sejmik pożegnał trzech radnych, którzy decyzją wyborców odchodzą do parlamentu. To Aleksandra Szczudło, Stefan Krajewski i Marek Komorowski. Za dotychczasową pracę podziękowania posłom elektom przekazali radni i zarząd województwa.
W ostatnich wyborach Aleksandra Szczudło i Stefan Krajewski zdobyli mandaty posłów na Sejmu RP. Natomiast Marek Komorowski uzyskał mandat senatora.


Obrady XIV sesji województwa podlaskiego zdominował planowany przebieg trasy kolejowej Rail Baltica
.
Pierwsze warianty przebiegu tej trasy spotkały się z poważnymi zastrzeżeniami mieszkańców niektórych terenów przez które trasa ma przebiegać – chodzi tu głównie o gminy Dobrzyniewo Duże i Wasilków i gminy  w północnej części województwa – Szypliszki i Puńsk.
Teraz  PKP PLK opracowuje nowe warianty przebiegu trasy. Jak informował radnych z-ca dyrektora Centrum Rozwoju Inwestycji PKP PLK Marek Kubera, dla tzw. północnej obwodnicy Białegostoku zostały przedstawione cztery nowe warianty przebiegu trasy. W tej chwili inwestor jest po spotkaniach z przedstawicielami instytucji, których opinia jest niezbędna do dalszego procedowania nowych wariantów m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi czy Wodami Polskimi. - Dopiero po otrzymaniu pozytywnych opinii  poddamy je konsultacjom społecznym – mówił Marek Kubera
Przedstawione przez PKP PLK propozycje przebiegu Rail Baltica okazały się też nie do zaakceptowania dla mieszkańców gmin Szypliszki i Puńsk. Tam również przygotowano projekt trzech nowych wariantów. Harmonogram konsultacji społecznych również ma zostać przedstawiony po uzyskaniu niezbędnych opinii.  
Pytania radnych dotyczyły m.in. harmonogramu konsultacji społecznych. Radni pytali też o budowę terminali przeładunkowych na trasie kolejowej – jak informował Marek Kubera, tego rodzaju inwestycje nie leżą w gestii Polskich Linii Kolejowych. Były też wątpliwości co do celowości tej inwestycji w naszym regionie. Cezary Cieślukowski podkreślał, że nie jest do końca przekonany czy ewentualne straty jakie poniosą mieszkańcy terenów przez które trasa ma przebiegać nie będą zbyt dotkliwe. Chodzi tu o spadek wartości nieruchomości, utrudnienia komunikacyjne, rozdzielenie np. pół uprawnych.
Natomiast marszałek Artur Kosicki podkreślał, że budowa Rail Baltiki jest jedną z kluczowych inwestycji i jej przebieg pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Jednocześnie zauważył, że musi być przeprowadzona jak najmniejszym kosztem mieszkańców. Zaznaczył, że być może zaproszenie do rozmów zarządu województwa pozwoliłoby uniknąć wielu słusznych emocji ze strony mieszkańców regionu. - Jesteśmy tutaj gospodarzami i jesteśmy gotowi do współpracy z PKP PLK. –mówił.

Podczas obrad podjęto też uchwały dotyczące m.in zmian w budżecie województwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi, dofinansowania utworzenia przyszkolnych pasiek i darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa  z przeznaczeniem na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży. 

ak

Pełny zapis XIV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego znajduje się na stronie  ITV Wrota Podlasia 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie informacji Polskich Linii Kolejowych w sprawie planowanego przebiegu trasy kolejowej E75 Rail Baltica na terenie województwa podlaskiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przysługującego Województwu Podlaskiemu udziału w wysokości 5133/41792 w prawie współwłasności części zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. M. C. Skłodowskiej 1.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

14. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim.

15. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

16. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2019 roku (w okresie styczeń – sierpień).

17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

18. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o:
a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły go po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
c) działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 7 października 2019 r.

20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.

22. Zamknięcie sesji.

LINK DO UCHWAŁ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook