Dodana: 24 kwiecień 2019 08:24

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2019 09:54

VIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Nowi delegaci sejmiku, dotacje na zabytki i zmiany w statutach WORD – to tylko niektóre z uchwał podjętych przez radnych Województwa Podlaskiego podczas VIII sesji.

Zarząd województwa przy stole podczas obrad sejmiku województwa

 

 

Transmisja online

 

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 8 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży. /Druk Nr 74/.

  8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach. /Druk Nr 75/.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych, dotyczącej obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, na okres dłuższy niż jeden rok, obejmujący lata 2019 – 2020. /Druk Nr 73/.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

12 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 76/.

 

13. Rozpatrzenie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w:

- Białymstoku ,

- Łomży,

- Suwałkach.

 1. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 2. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2018 r.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 25 marca 2019 r.

   17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 1. Wolne wnioski, informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Po rozpoczęciu sesji radni dodali do porządku obrad punkt dotyczący dołączenia do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody dwóch przedstawicieli sejmiku i przyjęli porządek obrad wraz z aneksem – 23 głosami.

Statuty WORD i programy ROPS

Marszałek Wojwództwa Podlaskiego Artur Kosicki poinformował radnych, iż przekazane im przed sesją zaproszenia dotyczą gali konkursu Podlaskiej Marki, która odbędzie się już 7 maja br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku i zaprosił wszystkich radnych na tę uroczystość.

Dyrektor Departamentu Finansów UMWP Łucja Jabłońska przedstawiła zmiany w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok – przyjęto je bez dyskusji, podobnie jak przedstawiony przez Bożenę Tomaszewską, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.

Po pozytywnej opinii komisji radni przyjęli również dwa kolejne programy firmowane przez ROPS, czyli  „Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2019 – 2023” oraz „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023”.

Zbigniew Piotrowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu przedstawił radnym projekt uchwały  opiniującej projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Radny przyjęli projekt : 18 głosów za; 1 –przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Dyrektor Piotrowski przedstawił także projekty uchwał dotyczące zmian w Statutach Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Łomży i Suwałkach. Radni przyjęli uchwały:

- statut WORD w Łomży - 21 głosów za, 1 – wstrzymujący;

- statut WORD w Suwałkach – 20 głosów za,   1 - wstrzymujący.

Dotacje na zabytki, sprawozdanie ze współpracy z NGOS-ami

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego zreferował radnym dyrektor Departamentu Kultury Anatol Wap. Radni przyjęli projekt uchwały głosami: 25 za, 2 os. wstrzymały się od głosu. 
Więcej informacji o dotacjach na zabytki: Samorząd województwa przyznał dotacje na renowację zabytków - 2019 r.

Dominik Maślach, z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia przedstawił propozycję (w formie uchwały) skreślenia radnego wojewódzkiego z listy członków Rady Społecznej szpitala psychiatrycznego w Choroszczy – z uwagi na złożoną przez radnego rezygnacjeę Sejmik przyjął ów projekt: 25 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Radni zgodzili się również (przyjmując stosowną uchwałę) na wydłużenie czasu trwania projektu budowlanego finansowanego ze środków PFRON  – prowadzonego przez miasto Łomża, które zaplanowało realizacje projektu do połowy 2020 r.    

Radni wyrazili przyjęli również sprawozdanie z prowadzonego przez samorząd „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r., które przedstawiła im Katarzyna Ancipiuk, pełnomocnik zarządu ds. organizacji pozarządowych.

Delegaci do ZWRP i WROP

Wybrali również delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (w ZWRP są już przedstawiciele samorządu województwa Artur Kosicki – jako Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogusław Dębski – jako Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego). Radni zgłosili dwóch kolejnych kandydatów:

- klub PiS zgłosił radnego Pawła Wnukowskiego;

- klub PSL zgłosił radnego  Bogdana Dyjuka.

Głosami radnych delegatem do ZWRP został radny Paweł Wnukowski – nad uchwałą z jego nazwiskiem zagłosowało 18 radnych.

Do Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody radni delegowali Wiesławę Burnos, członka Zarządu Województwa Podlaskiego i radnego Mikołaja Janowskiego  - za przyjęciem uchwały z tymi delegatami głos oddało 26 radnych, 1 osoba się wstrzymała.

Radni przyjęli także informacje o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach a także informację marszałka województwa o bieżącej działalności zarządu województwa oraz o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2018 r.

 

art

 

 

 

 

facebook