Dodana: 26 marzec 2019 15:04

Zmodyfikowana: 27 marzec 2019 08:45

VII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - nowym przewodniczącym został Bogusław Dębski

Przy obecności 27 radnych Sejmik Województwa Podlaskiego rozpoczął w dniu 26 marca br. - VII sesję swojej kadencji. Radni wybrali nowego przewodniczącego - został nim Bogusław Dębski oraz wiceprzewodniczącą - Aleksandrę Szczudło.

Pięciu członków zarządu województwa bije brawo na stojąco. W tle widownia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sali konferencyjnej Nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego imienia Krzysztofa Jakuba Putry.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku.

9. Rozpatrzenie Raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018 ” w 2018 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2019 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podlaskiego w prawo własności tych gruntów.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

14 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

14 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

15. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.

16. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

17. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

18. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 lutego 2019 r.

20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.

22. Zamknięcie sesji.

 

 

Do porządku obrad radni wnieśli propozycje zmian:

- w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041;

- udzielenia pomocy finansowej miastu Suwałki na przebudowę i rozbudowę lotniska;

- zmiany nazwy pkt. 4 z projektu uchwały na stanowisko Sejmiku  w sprawie nadania sali konferencyjnej Nr 115 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego imienia Krzysztofa Jakuba Putry;

- dodanie punktu w sprawie przekazania petycji do Instytutu Pamięci Narodowej;

- zdjęcie punktów 16 i 17 dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku;

- zdjęcie punktu 14a dotyczącego wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

Radni przyjęli część proponowanych zmian, odrzucili wnioskowane zdjęcie punktów 14a, 16 i 17.

 Upamiętnienie śp. Krzysztofa Putry  

Przez aklamację radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęli stanowisko, aby śp. Krzysztof Putra był patronem sali obrad w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uzasadnienie do stanowiska pokrótce przedstawił wiceprzewodniczący sejmiku Marek Komorowski.

-  Krzysztof Putra był osobą skromną ze wszechmiar, zaangażowaną w rozwój województwa, regionu i miasta Białegostoku. Można by powiedzieć, że na początku swojej kariery był prostym robotnikiem, ale swoim zaangażowaniem, inteligencją potrafił dojść do najwyższych stanowisk państwowych – mówił Marek Komorowski. – Potrafił się wznieść ponad podziały polityczne, spotykał się ze wszystkimi opcjami politycznymi, także jako radny sejmiku województwa. Propozycja jest taka, aby to stanowisko przyjąć przez aklamację.

Radni województwa podlaskiego przystali na tę propozycję i stanowisko przyjęli bez głosowania.   

- W imieniu rodziny chciałbym serdecznie podziękować, że tak po ludzku o nim pamiętacie – mówił obecny na sali posiedzeń sejmiku syn Krzysztofa Putry, Sebastian. - Ojciec był taką osobą, że można było z nim porozmawiać bez względu na przynależność partyjną. Miał, oczywiście swoje poglądy, ale starał się wszystkich zrozumieć. Cieszę się, że przyjęliście Państwo to stanowisko i serdecznie dziękuje, że będzie sala im. Krzysztofa Putry w sejmiku, w którym ojciec zresztą pracował.

Podziękowania radnym złożył również Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm RP, wieloletni współpracownik śp. Krzysztofa Putry.

-  Gdy patrzymy dziś na polską scenę polityczną widzimy podziały i wrogość i czasem trudno znaleźć symbole, które łączą polityków. Cieszę się, że udało się Państwu znaleźć taki symbol w osobie Krzysztofa Putry – mówił poseł Piontkowski. -  Była to rzeczywiście postać wyjątkowa i godna tego, aby ją pamiętać i upamiętniać.

Witacze, raport o narkomanii i fundusze PFRON-u

Radni przyjęli zmiany proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2041 oraz po krótkiej dyskusji na temat dofinansowywania działalności parków krajobrazowych oraz tzw. „witaczy” stojących u progu granic województwa w okolicy Zambrowa - przyjęli również zmiany w budżecie województwa na rok 2019 r.

Podjęli również uchwałę o wsparciu samorządu Miasta Suwałki – w formie pomocy finansowej w rozbudowie i przebudowie lotniska lokalnego.

Radni rozpatrzyli pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku.

Po pozytywnej opinii komisji zdrowia i krótkim streszczeniu przez z-cę dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Bożenę Tomaszewską radni przyjęli również raport z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018 ” w 2018 roku.

Sejmik pozytywnie rozpatrzył projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie funduszy w 2019 roku. Szczegóły objaśnił radnym Dominik Maślach – dyrektor departamentu zdrowia UMWP.

- Do województwa podlaskiego skierowano 5  840 777 zł z PFRON – przypomniał dyrektor Maślach wyliczając również na co mogą być one przeznaczone. - Zarząd województwa zdecydował, iż na roboty budowlane przeznaczy 2 352 777 zł. Na te zadania wpłynęło już 11 wniosków. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej zarząd przeznaczył 3 388 tys. zł. Trzecie zadanie to zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym i jest to 100 tys. zł w trybie konkursu, którego koordynatorem będzie ROPS w Białymstoku.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podlaskiego w prawo własności tych gruntów.

Sejmik podjął także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zmiany i nowy statut WORD w Białymstoku

W ramach kolejnego punktu sesji dotyczącego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku – radni wysłuchali sprawozdania z działalności WORD w Białymstoku przedstawionego przez  dyrektora ośrodka Przemysława Sarosieka [o zmianach w białostockim WORD pisaliśmy – link do artykułu – dop.red.].

Po dyskusji z radnymi na temat wskazanych przez dyrektora nieprawidłowości [pisaliśmy o tym - link do artykułu – dep. red.] oraz zmianach wprowadzonych w białostockim WORD i aktualnej działalności i zmianach w statucie – radni przyjęli Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku : 16 głosów - za, wstrzymujących się - 12.

Radni rozpatrzyli następnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Podlaskiego.  

- Zgodnie z projektem wynagrodzenie marszałka Artura Kosickiego od 1 marca wynosi  łącznie 11 tys. zł brutto, czyli netto 7 300 zł i jest to maksymalne wynagrodzenie, jakie możemy marszałkowi zaproponować – przedstawiał wiceprzewodniczący Komorowski. – Składa się na to 5 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w wysokość 2,5 tys. zł oraz dodatek specjalny wynoszący 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego a także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10%.

Po pozytywnym rozpatrzeniu punktu o wynagrodzeniu marszałka radni zdecydowali o godzinnej przerwie w obradach.

Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW

W wyniku dyskusji nad punktem 14a, czyli projektem uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, radni wskazali dwie osoby na to stanowisko: Łukasza Siekierko i Jacka Piorunka.

W wyniku jawnego głosowania (radni wyrażali swój głos poprzez stwierdzenie ustne, czy są "za" czy "przeciw" kandydatowi) zgłoszeni otrzymali następującą liczbę głosów (w głosowaniu wzięło udział 29 radnych):

- Łukasz Siekierko - 16 za, 7 przeciw, 6 wstrzymało;

- Jacek Piorunek -  13 za, 16 przeciw;

Przy czym dwóch radnych głosowało dwukrotnie na „tak” na dwóch kandydatów. Zdaniem radcy prawnego UMWP nie miało to jednak wpływu na ostateczny wynik głosowania.

Sejmik Województwa Podlaskiego do Rady Nadzorczej WFOŚiGW wyznaczył Łukasza Siekierko.

Radni opozycji Koalicji Obywatelskiej  zapowiedzieli zaskarżenie powyższej uchwały, z uwagi na niezrozumiałą  - ich zdaniem – formułę głosowania.

Nowe prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego

Radni – na wniosek radnego Pawła Wnukowskiego – poprzez głosowanie dopisali go do Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

Przyjęli również  informację w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie. A także zdecydowali o przekazaniu petycji, która wpłynęła do sejmiku, do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Następnie rozpoczęli procedurę wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego.  

Radni opozycji wspólnie zgłosili dr Annę Augustyn jako kandydatkę na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił na przewodniczącego wieloletniego radnego województwa – Bogusława Dębskiego.

Radni powołali komisję skrutacyjną do wyboru przewodniczącego w składzie:

- Sebastian Łukaszewicz, Paweł Wnukowski, Wojciech Sekściński oraz Igor Łukaszuk i Jerzy Leszczyński.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił:

- Uprawnionych do głosowania było 30 radnych, obecnych -29, udział wzięło 29 radnych, oddano 29 głosów ważnych - wyliczał radny Paweł Wnukowski.

Radna Anna Augustyn - otrzymała 13 głosów;

Radny Bogusław Dębski – otrzymał 16 głosów;

Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego został Bogusław Dębski.

- Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się starali, by przede wszystkim wypełniać główny cel zawarty w ślubowaniu i tego też Państwu życzę. Dziękuję za wybór – krótko skomentował swój wybór nowy przewodniczący i zarządził przygotowania do wyboru wiceprzewodniczącego sejmiku.

Komisja skrutacyjna – po potwierdzeniu gotowości – pozostała w tym samym składzie.

Radni zgłosili następujące kandydatury na wiceprzewodniczącego sejmiku:

- Cezary Cieślukowski – kandydat wspólny klubów: Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe;

- Aleksandra Szczudło – kandydatka Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Paweł Wnukowski stwierdził:

- Cezary Cieślukowski – otrzymał 12 głosów, Aleksandra Szczudło – otrzymała 17 głosów.

Radna Aleksandra Szczudło jest nową Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- Bardzo dziękuję za zaufanie, ze swojej strony obiecuję, że będę starannie wypełniać swoje obowiązki i działać obiektywnie – powiedziała po wyborze wiceprzewodnicząca Szczudło.

Po uzupełnieniu składu prezydium sejmiku radny Mikołaj Janowski zaapelował do wiceprzewodniczących, aby zrzekli się jednego z mandatów na rzecz kandydata opozycji.

- W prezydium nie ma reprezentantów poszczególnych rejonów naszego województwa - stwierdził Mikołaj Janowski. - Większość prezydium związana jest z Zambrowem bądź Wysokiem Mazowieckiem.

Sejmik województwa następnie przyjął i omówił ostatnie punkty porządku obrad sesji. Przewodniczący Bogusław Dębski po dyskusji na temat funkcjonowania portalu informacyjnego wrotapodlasia.pl, któremu radni opozycji zarzucili "uprawianie propagandy"  i wyczerpaniu porządku - zamknął obrady sejmiku.

art  

 

 

facebook