Dodana: 18 luty 2019 18:03

Zmodyfikowana: 19 luty 2019 12:21

VI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Informujemy, że VI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 18 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115). Publikujemy porządek obrad i zapis sesji.

Ilustracja do artykułu 6 sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego-11.jpg

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Sejmiku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Województwa Podlaskiego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku -  wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru:
-  Miastu Augustów
- Miastu Bielsk Podlaski
- Miastu Grajewo
- Miastu Hajnówka
- Miastu Siemiatycze
- Miastu Sokółka
- Miastu Wysokie Mazowieckie
- Miastu Zambrów
- Powiatowi Sejneńskiemu

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania narkomanii   w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2019 – 2021”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.

15. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za okres od 01.01.2018 r. do 31. 12. 2018 r.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

17. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

18. Rozpatrzenie Informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2018 r.

19. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 21 stycznia  2019 r.

20. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

21. Wolne wnioski, informacje.

22. Zamknięcie sesji. 

 

Dodatkowy link do transmisji 

 

Wybory zarządu województwa na VI sesji sejmiku podlaskiego

Marszałkiem województwa ponownie został wybrany Artur Kosicki, a do zarządu po raz kolejny weszli:  Marek Olbryś i Stanisław Derehajło – jako wicemarszałkowie, Wiesława Burnos i Marek Malinowski – członkowie zarządu.

 

Przed rozpoczęciem pracy,  radni zgłosili kilka punktów rozszerzających porządek obrad. Najważniejsze z nich to :
- przyjęcie stanowiska Sejmiku ws. uczczenia pamięci byłego premiera śp. Jana Olszewskiego

- powołanie komisji skrutacyjnej oraz wybór Zarządu Województwa Podlaskiego – wobec istniejącego w porządku obrad punktu dotyczącego  uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Województwa Podlaskiego. Za rozszerzonym porządkiem obrad głosowało 27 radnych.

Stanowisko ws. uczczenia pamięci premiera śp. Jana Olszewskiego – odczytał radny Bogusław Dębski. Przyjęto je jednogłośnie.

Zarząd działa

Przed przystąpieniem do głosowania nad zapisaną w porządku obrad rezygnacją zarządu województwa odbyła się krótka dyskusja. 
Oficjalnej wersji, wyjaśniającej przyczyny podania zarządu do dymisji  domagał się od marszałka Kosickiego radny Maciej Żywno. Wtórował mu radny Cezary Cieślukowski.

- Pierwszy raz od początku funkcjonowania sejmiku mamy do czynienia z taką sytuacją. Sprawa jeśli nie bulwersuje, to na pewno interesuje mieszkańców województwa podlaskiego – mówił podczas sesji radny Cieślukowski. - Mnie osobiście to bardzo zdziwiło.

Marszałek Artur Kosicki stwierdził, iż oficjalne stanowisko zaprezentował na konferencji prasowej.
-  Nie widzę potrzeby, by dalej rozwijać ten temat. Zarząd działa, urząd działa, nie ma żadnych problemów, nic do tej sytuacji dodać nie mogę.

O to, by nie przedłużać dyskusji i przejść do realizacji porządku zaapelował do radnych i złożył w tej sprawie wniosek formalny – wiceprzewodniczący sejmiku Marek Komorowski. : - Wnoszę o to w trybie artykułu 39 ust. 2 pkt. 5.

Zgodnie z prawem taki wniosek mógł mieć kontrpropozycję  i złożył ją radny Stefan Krajewski. W głosowaniu radni zdecydowali zakończeniu dyskusji. Kolejnym krokiem było przyjęcie rezygnacji zarządu. Co też się stało. Za przyjęciem rezygnacji zagłosowało 25 radnych sejmiku.

Marszałek  ponownie wybrany

Sejmik powołał komisje skrutacyjną do wyboru marszałka i zarządu województwa. W jej skład weszli: Wanda Mieczkowska, Aleksandra Szczudło, Wojciech Sekściński; Cezary Cieślukowski, Anna Augustyn.

Radni sejmiku zgłosili dwie kandydatury na marszałka województwa: Artura Kosickiego i Stefana Krajewskiego.

W wyniku głosowania radnych sejmiku kandydaci zyskali następującą liczbę głosów:

- Artur  Kosicki – 16 głosów;

- Stefan Krajewski – 13 głosów.

W wyniku wyborów na wicemarszałków i członków zarządu, po zgłoszeniu ich kandydatur i głosowaniu, do Zarządu Województwa weszli:

- Marek Olbryś – wicemarszałek – otrzymał 17 głosów za i 12 przeciw;

- Stanisław Derehajło – wicemarszałek – 17 głosów za, 12 przeciw.

- Marek Malinowski – członek zarządu – 16 głosów za, 13 przeciw;

- Wiesława Burnos – 15 głosów za, 11 przeciw, 3 radnych wstrzymało się do głosu.

W głosowaniach uczestniczyło 29 radnych.  Po wyborze zarządu województwa marszałek złożył ślubowanie.

Przewodniczący odwołany

Po krótkiej przerwie przewodniczący wznowił obrady sejmiku. Radni przyjęli dwie uchwały:

- uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022”.

- uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Następnie marszałek Artur Kosicki złożył wniosek o wprowadzenie kolejnych punktów do porządku obrad:

- o odwołanie Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego sejmiku;

- o odwołanie Cezarego Cieślukowskiego  z funkcji wiceprzewodniczącego sejmiku.

Marszałek Artur Kosicki poproszony przez radnych opozycji o uzasadnienie odpowiedział: - Chcemy by sejmik działał szybko i sprawnie, a sytuacja zmieniała się dla dobra  rozwoju województwa. Osoba przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie gwarantuje możliwości  jakiejkolwiek współpracy – wyjaśniał.

Przedstawiciele opozycji apelowali o wycofanie złożonych wniosków. Zostały one poddane pod głosowanie - za wprowadzeniem do porządku obrad zagłosowało 16 radnych; 10 było przeciw.

Przed głosowaniem o odwołanie części prezydium radni przyjęli uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu „Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi”.

Następnie radni ponownie wybrali komisję skrutacyjną, tym razem do przeprowadzenia głosowania o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej i PSL nie wskazali swoich kandydatów do komisji  i nie wzięli udziału w głosowaniu – opuścili salę obrad.

Za odwołaniem Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego głosowało 15 radnych, przeciw był jeden.

- Dziękuję za te trzy miesiące, były naprawdę bardzo ciekawe  – mówił do radnych sejmiku po odwołaniu Karol Pilecki. -  Dziękuję Państwu, dziękuję radnym opozycji. Siła jest w większości, matematyka jest prosta, przyjmuje więc Państwa decyzję na tzw. „klatę”.  Na pewno będziemy mieli jeszcze okazję do współpracy, mam nadzieję, że lepszej niż gorszej.

Zgodnie z prawem przewodniczenie objął Marek Komorowski – wiceprzewodniczący sejmiku.

Za odwołaniem Cezarego Cieślukowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego oddało głos 15 radnych, przeciw – była jedna osoba.

Marek Komorowski prowadzący obrady poinformował, iż punkty dotyczące powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do prezydium sejmiku będą wprowadzone przy następnej sesji.

Kolejne punkty porządku obrad radni realizowali według przyjętego harmonogramu. W punkcie dotyczącym poowłania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - radni powołali komisje w składzie:

- Marek Malinowski (przewodniczący), Justyna Żalek, Jacek Piorunek, Łukasz Siekierko, Katarzyna Zajkowska, Anieszka Janke. Jako przedstawiciel Rady Społecznej szpitala w komisji zasiądzie Stefan Krajewski.

oprac. art

 

 

facebook