Dodana: 7 grudzień 2020 09:21

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2021 14:42

Obrady sejmiku 7 grudnia br. - kontynuacja sesji nadzwyczajnej i XXIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Najbliższe obrady, decyzją Bogusława Dębskiego - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego zostały zwołane na 7 grudnia br. (poniedziałek). Początek XXIII sesji o godz. 14.00. Wcześniej - o godz. 12.00 radni będą kontynuować sesję nadzwyczajną po przerwie ogłoszonej 5 listopada. Obrady odbędą się na widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Prezydium sejmiku podczas obrad

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, zwołana na wniosek grupy 8 radnych, będzie kontynuowana w dniu 7 grudnia 2020 r. 
Początek obrad o godz. 12.00  

Punkty do realizacji:

  1. Uzupełnienie składu prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego – wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.  
  1. Sprawy różne  
  1. Zamknięcie Sesji.  

 Pismo z decyzją o zwołaniu sesji.

XXIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego 
Początek obrad o godz. 14.00

 

Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Druga strona porządku obrad XXIII sesji sejmiku

Trzecia strona porządku obrad XXIII sesji sejmiku

 

 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041./Druk Nr 326/.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. /Druk Nr 327/.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny./Druk Nr 328/.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabowo. /Druk Nr 332/.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji części zadania Województwa Mazowieckiego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego i powierzenia Województwu Mazowieckiemu części zadania Województwa Podlaskiego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich./Druk Nr 322/.

9. Omówienie projektów uchwał wraz z objaśnieniami:
1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 341/.
2) projektu uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2021./Druk Nr 342/.
oraz przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 343/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 344/.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach./Druk Nr 337/.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku./Druk Nr 338/.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku./Druk Nr 339/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. /Druk Nr 340/.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 345/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. /Druk Nr 336/.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii./Druk Nr 334/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/514/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów  Informacyjnych należących Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie podlaskim na lata 2014 – 2020./Druk Nr 335/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Regionalna Placówka Opiekuńczo –Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle./Druk Nr 346/.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinków starodroży drogi krajowej nr 8 kategorii drogi wojewódzkiej./Druk Nr 347/.
22. Informacja dotycząca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim./Druk Nr 323/.
23. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku (w okresie styczeń – sierpień)./Druk Nr 324/.
24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020./Druk Nr 331/.
25. Rozpatrzenie projektu stanowiska dotyczącego rozbudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w bezpośredniej bliskości Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie./Druk Nr 333/.

26. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o:
a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,
c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

27. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 24 września 2020 roku do dnia 8 października 2020 roku, od dnia 9 października 2020 roku do dnia 10 listopada 2020 roku oraz    od dnia 11 listopada 2020 r./Druk Nr 325/.
28. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 28 września 2020 r.
29. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 348/.
30. Wolne wnioski, informacje.
31. Zamknięcie sesji.

 

Aneks z dn 30.11.2020: w  proponowanym porządku obrad XXIII sesji Sejmiku, która odbędzie się dnia 7 grudnia 2020 r.  wprowadza się następujące zmiany:

  

     po punkcie 17 dodaje się punkt 17 a:

 

      17 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania statutu Muzeum

      Podlaskiemu w Białymstoku. /Druk Nr 351/.

 

po punkcie 21  dodaje się punkty:

 

21 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym. /Druk Nr 349/.

 

21 b) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. /Druk Nr 350/

 

 Link do projektów uchwał znajduje się tutaj 

 

 

oprac. Aneta Kursa
fot. Kamil Timoszuk/arch.UMWP

facebook