Dodana: 18 grudzień 2019 19:20

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2019 19:20

Radni wojewódzcy rozmawiali o Strategii

Aktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego była przedmiotem środowego (18.12.) spotkania radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wzięli w nim udział także członek zarządu Marek Malinowski oraz eksperci pracujący przy tworzeniu Strategii.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z radnymi sejmiku dot. strategii woj. Podlaskiego 13.jpg

Jej założenia przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, rozpoczynając od przyczyn tego przedsięwzięcia.  A są to przede wszystkim zmiany analogicznych dokumentów na poziomie krajowym. Proces rozpoczęty w czerwcu ub.r. rozpoczęła dogłębna diagnoza regionu, której elementem była analiza 10 obszarów życia społeczno-gospodarczego.

Projekt zaktualizowanej Strategii zmienia obowiązujący model polityki rozwoju na społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, a więc taki, który dąży do likwidacji „białych plam” na mapie gospodarczej regionu, do wyrównywania szans i niwelowania słabości.

Nowa Strategia prezentuje analizę SWOT wskazującą szanse (m.in. rozwój technologii ICT, wzrost popytu na żywność lokalną) i zagrożenia (m.in. drenaż mózgów, niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne) regionu.

Formułuje też misję – Ambitne Podlaskie i wizję - 4p, czyli Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie, Perspektywiczne. Cele zawarte w dokumencie to dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy, partnerski region.

Dyrektor Sarosiek mówiła także o Obszarach Strategicznej Interwencji, a zatem o kilku rodzajach obszarów istotnych dla rozwoju regionu. To: miasta średnie tracące funkcje gospodarcze, obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta powiatowe, subregionalne ośrodki wzrostu, Białystok i jego obszary funkcjonalne oraz obszary wiejskie, w tym przyrodniczo cenne.

Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego postulował uszczegółowienie nowelizowanego dokumentu, które byłyby podstawą egzekwowania wyników zapisów w niej zawartych.

– Strategia to dokument wizyjny, wskazujący do czego ma dążyć województwo podlaskie przy pomocy różnych narzędzi, takich jak Regionalny Program Operacyjny czy Program Polska Wschodnia – wyjaśniała w odpowiedzi dyrektor Sarosiek.

Z kolei radny Igor Łukaszuk podkreślał potrzebę uzupełnienia zapisów strategii o potencjał województw jakim jest wielokulturowość.

– Dobrze, by było, gdyby coś, co stanowi potencjał regionu, było w Strategii uwypuklone – podkreślił. – Proponuję więc zawrzeć takie zapisy w kilku miejscach, zbudować narrację w tym temacie, żeby kwestia ta nie była na poboczu dokumentu o tej randze. Po to mamy walory, żeby je wykorzystywać.

– Podniósł Pan bardzo istotną kwestię, sądzę, że mamy podobną wizję – zgodził się prof. Jacek Szlachta.

Spotkanie zakończyło się zobowiązaniem określenia niezbędnych zmian na piśmie.

ms

 

facebook