Dodana: 9 styczeń 2009 10:56

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 10:56

Gmina TrzcianneDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 4971
Powierzchnia: 33.164,49 ha


Adres urzędu:
Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19 – 104 Trzcianne   
tel. (085) 738 50 56   
fax. (085) 738 50 56 
e-mail: Trzcianne@ug.pl   
www.trzcianne.ug.pl

Ośrodek Kultury:
ul. Wojska Polskiego 10
19 – 104 Trzcianne
trzcianne@ug.pl

Biblioteka:
ul. 3 Maja 9 B
19 – 104 Trzcianne
trzcianne@ug.pl


Zabytkowy Kościół w Laskowcu


Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

W gminie Trzcianne zwodociągowanych jest 20 wsi. Długość sieci wodociągowej wynosi 75,7 kk. Funkcjonuje tu również oczyszczalnia ścieków typu „EKOBLOK III”, do której podłączone są trzy miejscowości Trzcianne, Zucielec i Zubole. Łączna długość kolektora wynosi 9,5 km.
Gmina Trzcianne pierwsze środki z Unii Europejskiej pozyskała w 2003 z programu SAPARD. Wykonano trzy zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej kol. wsi Niewiarowo o długości 4722 m i 13 szt. przyłączy domowych o długości 1476 m. Wartość projektu: ogółem 168 573,36 PLN w tym: dofinansowanie 118 214,54 PLN.
2. Budowa 53 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość projektu: ogółem
664 310,38 PLN w tym: dofinansowanie 486 310,38 PLN.
3. Modernizacja drogi gminnej Trzcianne – Wyszowate na długości 5472,50 m. Wartość projektu: ogółem 333 039,29 PLN w tym: dofinansowanie 236 038,85 PLN

Pierwszą inwestycją dofinansowaną z funduszy strukturalnych była budowastacji uzdatniania wody w Laskowcu wraz z siecią wodociągową dla wsi Laskowiec, Brzeziny, Giełczyn, Kołodziej i Kleszcze. Sieć wodociągową o długości 13,9 km wykonano w większości w pasach drogowych, przyłącza wodociągowe w liczbie 143 sztuki o długości 4040 metrów były lokalizowane w miejscach nie kolidujących z zabudową i ciągami komunikacyjnymi. Uzyskaliśmy dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt inwestycji wyniósł 2 726 203,01 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 785 686,13 PLN oraz z budżetu państwa 241 308 PLN pozostałe 699 208,88 PLN to środki własne gminy (w tym kredyt inwestycyjny z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 640.000,00 zl).

Zadania wykonane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”:

1. „Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem” . Ogólna wartość projektu brutto 165 893,98 PLN w tym uzyskane dofinansowanie: 132 715 PLN.
2.  „Zagospodarowanie terenu zieleni urządzeniowej w pasie drogi publicznej – skwerku w Trzciannem”. Ogólna wartość zadania 396 962,00 PLN w tym uzyskane dofinansowanie 288 534 PLN.

W dniu 21 września 2006 r. została oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Trzciannem. Całkowity koszt budowy Zespołu Sportowego wraz z salą gimnastyczną wynosi 3 038 000,00 PLN. Budynki obu szkół  wraz z salą gimnastyczną i zespołem boisk jako jej zaplecze stanowią zwarty zespół obiektów oświatowych. Gimnazjum w Trzciannem zostało wybudowane w 2001 roku a jego całkowity koszt wyniósł 3 597 945,18 PLN. Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzciannem została wyremontowana w latach 2002 – 2003, której koszt wyniósł 1 237 711,00 PLN.

Nasza gmina wykonuje szereg innych inwestycji nie współfinansowanych przez UE. Część z nich realizujemy ze środków własnych a na część pozyskujemy dofinansowanie z innych krajowych i zagranicznych funduszy. Są to najczęściej zadania proekologiczne.

Na szczególne uwzględnienie zasługuje zadanie „Promocja energetycznego wykorzystania biomasy”.
Biomasa to np.: słoma, drewno opałowe z lasów, odpady drzewne, trzcina czy liście. Biomasa jako biopaliwo jest szczególnie cenna dla terenów wiejskich, gdzie nie jest wymagany jej transport na większe odległości oraz magazynowanie w postaci rezerw. Dodatkowo popiół powstały w procesie spalania biomasy jest doskonałym nawozem

W pierwszym etapie Gmina Trzcianne zmodernizowała kotłownie w obiektach komunalnych, o łącznej mocy 400 kW (po modernizacji). Wartość całego etapu wynosi 238 000,00 PLN. Uzyskano dofinansowanie z: WFOŚiGW 32 300 zł, Polsko – Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych 111 100 zł, GEF/SGP 78 300 zł, pozostałe to środki własne gminy.

Drugi etap polegał na modernizacji 41 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz budowę wiaty magazynowej o pow. 138,2 m2, zakup rębaka i łuparki do drewna. Wartość drugiego etapu 649 790,00 PLN. Dofinansowanie z: NFOŚiGW 90 000 zł,WFOŚiGW 115 300 zł, GEF/SGP 188 500 zł, pozostałe środki to udział rolników finansowy i rzeczowy, środki własne gminy i wkład rzeczowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzciańskiej.

Trzeci etap zakładał stworzenie zaplecza do pozyskiwania, transportu i magazynowania biomasy. Zakupiono ciągnik, dwie przyczepy, kosiarkę do wykaszania poboczy i rotacyjną, ładowacz czołowy do ciągnika, prasę kostkującą, wybudowano wiatę magazynową o powierzchni 56 m2 i utwardzono plac manewrowy o powierzchni 59,8 m2.  Wartość brutto etapu 315 900,00 PPN.


Skwerek w centrum Trzciannego

Planowane imprezy promocyjne:

  • Cykliczne imprezy turystyczne w Gminie Trzcianne.

Od 1999 roku w naszej gminie organizowany jest festyn rekreacyjno – sportowy „Dni Trzciannego”. Odbywa się on zawsze w trzecią niedzielę lipca. W roku bieżacym była to IX edycja tego festynu i obchodzono ją w dniu 15 lipca.
Tradycyjnie festyn rozpoczął się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Trzciannem, po której wszyscy udali się na miejsce imprezy w uroczystym przemarszu z udziałem orkiestry dętej. Podczas uroczystego otwarcia Wójt Gminy wita zebranych gości i mieszkańców, następnie wręczenia dyplomy „Przyjaciel Gminy Trzcianne”. Po zakończeniu części uroczystej następuje cykl występów artystycznych, a wieczorem zapraszamy na zabawę ludową, która trwa do późnych godzin nocnych.

Od 2000 r. festynowi towarzyszą wystawy rękodzieła ludowego, które w latach poprzednich odbywały się pod różnymi nazwami np. w latach 2000 i 2001 jako Targi Produktu Gmin Biebrzańskich „Sto pomysłów dla Biebrzy”. Organizowaliśmy je wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym jako właścicielem nazwy targów. Obecnie po raz trzeci wystawy rękodzieła odbyły się u nas pod naszą nazwą tj. „Przegląd Rękodzieła i Twórczości Ludowej Podlasia”.  Rokrocznie wyroby swoje prezentuje w naszej gminie  kilkunastu rękodzielników z różnych zakątków Podlasia. Mamy zaprzyjaźnionych wystawców, przyjeżdżają również do nas nowi twórcy. Można obejrzeć i zakupić na stoiskach różnorodne wyroby rękodzieła od rzeźby w drewnie poprzez garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, tkactwo ludowe i szereg innych.


„Biebrzańskie Sianokosy” – finał

W bieżącym roku odbędą się II Mistrzostwa Europy, VI Mistrzostwa Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” w dniu 08 września 2007 r. (sobota) w Biebrzanskim Parku Narodowym na Bagnie Ławki w okolicy wieży widokowej przy Carskiej Szosie (droga Strękowa-Góra – Osowiec-Twierdza), gmina Trzcianne.

Celem zawodów jest ocalenie liczącej setki lat tradycji ręcznego koszenia biebrzańskich łąk i spopularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych. Ręczne koszenie okazało się, bowiem przydatne w ochronie bogactwa przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego – koszenie podmokłych łąk sprzyja występowaniu rzadkich gatunków ptaków i roślin.
W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, jaka niegdyś towarzyszyła „bagiennym sianokosom”, wzbogacając ją o elementy edukacji ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej.

Organizatorami Mistrzostw są: Biebrzański Park Narodowy i Urząd Gminy Trzcianne.


Kościół Parafialny, Dzwonnica i Dom Parafialny w Trzciannem

Gmina Trzcianne została utworzona z dniem 01 stycznia 1973 r. w powiecie monieckim przez Wojewódzką Radę Narodową w Białymstoku. Pierwszym Wójtem Gminy został Henryk Pogorzelski i pełnił swoją funkcję w okresie od 13 czerwca 1990 roku do 19 sierpnia 1997 r. Następnie od 1 września 1997 r. Wójtem Gminy został Zdzisław Dąbrowski, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Gmina Trzcianne położona jest w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują 49,87 % powierzchni gminy tj. 16.539 ha.


Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzciannem

Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności tej ziemi są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Gmina Trzcianne leży na malowniczych obszarach południowego basenu Biebrzy. Flora tych terenów jest bardzo zróżnicowana. Występują zespoły roślinne prawie wszystkich typów: bagienne, torfowiskowe i leśne. Przeważa jednak roślinność charakterystyczna dla torfowiska niskiego i wysokiego oraz bagiennego olsu. Znajdują się tu stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.


Domek agroturystyczny w Chojnowie


„Dwór Dobarz” w Dobarzu

Cechy ekologiczne oraz rozległość tych terenów powodują, że zachowało się i bytuje tu wiele ginących gatunków fauny związanych ściśle z terenami bagiennymi i wodnymi. Świetne warunki znajduję tu łoś, bóbr, wilk oraz 157 gatunków ptaków z pewnością i 19 prawdopodobnie lęgowych. Gniazduje tu tak unikalne gatunki jak: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, żuraw, bocian czarny, biegus zmienny i sowa błotna. Na bagnach biebrzańskich można zaobserwować ponad sześćdziesiąt gatunków ptaków nielęgowych w trakcie ich wędrówek z Syberii i Wschodniej Europy do Afryki. Na terenie gminy znajdują się ostatnie w Środkowej i Zachodniej Europy tokowiska batalionów i dubeltów. Największą jednak ciekawostką tutejszej ornitofauny jest wodniczka (Acrocephalus paludicola).
Gniazduje ona na Batalionowej Łące w pobliżu Grobli Honczarowskiej – najważniejszym prawnie chronionym miejscu lęgowym na świecie. Wodniczka to niepozorny, brązowawy ptak, bardzo podobny do rokitniczki. Różni ją bardziej kontrastowe upierzenie i obecność jasnego paska na środku głowy.  Należy do rzędu wróblowatych, rodziny pokrzewek. Ponad 90 % populacji wodniczki koncentruje się w trzech krajach: Białorusi, Ukrainie i Polsce. Całość światowej populacji szacowana jest na około 17.000 par. Wodniczka jest najbardziej zagrożonym gatunkiem wędrownego ptaka wróblowego w Europie (a poza Europą praktycznie nie występuje). Populacja biebrzańska wodniczki jest drugą co do wielkości na świecie i stanowi od 15 do 20 % populacji światowej. W 2005 r. w całej dolinie Biebrzy doliczono się 3.500 par z tego 2017 par na Bagnie Ławki. Od stanu biebrzańskiej populacji w dużej mierze zależy przyszłość tego gatunku. Dlatego też wodniczka jest najcenniejszym z punktu widzenia ochrony przyrody ptakiem gnieżdżącym się na terenach bagiennych Parku. Wodniczka została zaakceptowana przez Unię Europejską jako symbol polskich ptaków w Unii Europejskiej.


Progi faszynowo – kamienne w Biebrzańskim Parku Narodowym

W celu zachowania populacji przynajmniej na takim poziomie jak obecnie na terenie Bagno Ławki niezbędne jest prowadzenie zabiegów ochronnych takich jak ręczne koszenie turzycowisk raz w roku i zbiór w ten sposób uzyskanego siana.  W celu rozpropagowania tej formy czynnej ochrony przyrody rokrocznie we wrześniu organizowane są „Biebrzańskie Sianokosy”.

facebook