Dodana: 9 styczeń 2009 14:00

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 08:45

Gmina Wasilków

    Burmistrz Wasilkowa - Adrian Łuckiewicz

    Urząd Miejski w Wasilkowie

    ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

    tel. 85 718 54 00, fax 85 718 57 00

    e-mail: kancelaria@wasilkow.pl

    link do strony internetowej gminy

 

                                   

 Liczba mieszkańców: 

 Gmina Wasilków: 16 849 osób

 Miasto Wasilków: 10 997 osób

 (dane na dzień: 17.04.2020 r.)

 Powierzchnia: 127,3 km2

Adres:
Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel.: 85 71 85 400   
e-mail: kancelaria@wasilkow.pl   
www.wasilkow.pl

Ośrodek Kultury:
Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie
ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków
moak@moakwasilkow.pl

Biblioteka:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków
mbpwasilkow@home.pl

Cykliczne wydarzenia kulturalno - sportowe:

  • Dni Wasilkowa
  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Księdza Wacława Rabczyńskiego
  • Dożynki gminne w Studziankach

Na Stadionie Miejskim w Wasilkowie rozgrywane są mecze III - ligowej drużyny piłkarskiej KS Wasilków. Jest to jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce, gdyż został on założony zaraz po wojnie w 1946 roku.

W Gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia: „Maratony Kresowe”, „Bieg Tropem Wilczym”, turniej karate „IKO Matsushima Polish Open”, turniej siatkarski UKS SET Wasilków, Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich PZW Białystok.

Wasilków z lotu ptaka:

GMINA WASILKÓW 

Wasilków to jedna z najstarszych miejscowości na Podlasiu i miasto o bogatej historii sięgającej dziejów Jagiellonów. To też wyjątkowo urokliwe i dogodne do życia miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej liczbie mieszkańców. Siedzibą organów Gminy jest zaliczane do aglomeracji białostockiej i położone w dolinie rzeki Supraśl miasto Wasilków. Same miasto zamieszkuje około 11 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 28,15 km². Na terenie całej gminy mieszka blisko 17 tys. osób.

Teren Gminy Wasilków leży w regionie Wysoczyzny Białostockiej, w centralno-wschodniej części województwa podlaskiego, na północ od Białegostoku. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajo­we prowadzące do przejść granicznych: Nr 19 do Kuźnicy Białostockiej (z Białorusią) i Nr 8 do Budziska (z Litwą) oraz linia kolejowa nr 6 Zielonka–Kuźnica Białostocka.

Dogodna lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do stolicy Podlasia i urokliwa, lesista okolica przyciągnęły setki nowych mieszkańców. Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości. Każdego roku na terenach wiejskich i osiedlach mieszkaniowych budowane są nowe drogi dojazdowe jak również modernizowane są istniejące już ulice.

W centrum miasta znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Jurowcach, Dąbrówkach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury (MOAK). Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się też na plaży miejskiej i na Orliku.

W Gminie Wasilków funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz kilka przedszkoli niepublicznych. Opiekę nad dziećmi do lat 3 zapewniają żłobki i kluby dziecięce. Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska.

Największą cykliczną imprezą w Gminie Wasilków są „Dni Wasilkowa” odbywające się w czerwcu na Stadionie Miejskim. Wydarzenie gromadzi licznych mieszkańców i okolicznych gości. Każdego dnia imprezy można obejrzeć koncerty grup lokalnych oraz popularnych w całej Polsce gwiazd. Dni Wasilkowa połączone są z jarmarkiem oraz wesołym miasteczkiem. Podczas tego wydarzenia organizowane są liczne konkursy dla dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy do Wasilkowa!

Wasilków – dawniej:
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy Wasilków sięgają środkowej epoki kamienia zwanej mezolitem. Tereny Wasilkowa na przestrzeni wieków leżały na pograniczu wschodu i zachodu. W XI wieku należały do Rusi Kijowskiej. W roku 1140 weszły w skład Księstwa Włodzimierskiego, a w XIII wieku Księstwa Włodzimiersko-Halickiego. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o terenie, na którym później powstało miasto i starostwo wasilkowskie pochodzi z 1358 roku. Wtedy to książęta mazowiecki Siemowit III Trojdeniec i litewski Kiejstut zawarli ugodę dotyczącą rozgraniczenia Mazowsza i Litwy. Wasilkowskie tereny na wschód od ujścia Sokołdki (dziś rz. Czarna) do rzeki Sprząśli (obecnej rz. Supraś l)zostały w 1340 roku włączone do Litwy przez księcia Giedymina.  Pierwsza wzmianka o ostępie Wasilkowo: " deserta Wasilkowo" czyli puszcza (ostęp) Wasilków pochodzi z 1524 roku. Wtedy to Zygmunt I król Polski i Wielki Książę Litewski nadał swej małżonce Bonie puszcze w północno-wschodniej części Litwy. Przełomową datą jest dzień 8 grudnia 1566 roku, kiedy to król Zygmunt August nadał Wasilkowowi prawa miejskie. Z dokumentu królewskiego wynika, że osada powstała na tzw. surowym korzeniu (tzn. w miejscu wcześniej nie zamieszkałym). Mieszczanie odtąd mieli sądzić się i rządzić według zasad prawa magdeburskiego, bez ingerencji urzędników hospodarskich. Wasilkowianie otrzymali również prawo do pobierania ceł i myt. Władca nadał też miastu herb - głowę łosia - i prawo pieczętowania nim dokumentów miejskich. Około 1880 roku Wasilków liczył już 3880 mieszkańców. W mieście funkcjonowało 12 zakładów włókienniczych i po jednym w przedmieściach - Jakimach, Woroszyłach i Sochoniach. Największy zakład włókienniczy zatrudniał 97 robotników, natomiast tkalnia - 91 robotników. Łącznie wszystkie zakłady zatrudniały około 300 osób. Wyznacznikiem zmian zachodzących w latach powojennych był rozwój Zakładu Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater, który w latach swej świetności zatrudniał około 2500 pracowników.

W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po pięćdziesięcioletniej przerwie wolne i demokratyczne wybory do samorządu lokalnego, które niemalże w całości wygrali przedstawiciele "Komitetu Obywatelskiego".

Atrakcje przyrodniczo – kulturowe w Gminie Wasilków:

  1. PUSZCZA KNYSZYŃSKA

Położona na Wysoczyźnie Białostockiej Puszcza Knyszyńska to ogromny teren leśny o powierzchni ok. 1050 km² (drugi pod względem wielkości obszar puszczański zaraz po Puszczy Białowieskiej). Przez jej tereny  przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Bogactwo świata zwierzęcego i roślinnego stanowi o niepowtarzalnym charakterze puszczy, na której terenie stwierdzono występowanie 23 zespołów leśnych i zaroślowych. Stanowi ona również ostoję zwierzyny. Występują w niej rzadkie gatunki, takie jak: ryś, wilk i żubr. Od 1974 r. w Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ostoja żubra. Na obszarze puszczy występuje również co najmniej 38 gatunków lęgowych ptaków, a dziewięć z nich w ilości pozwalającej uznać ten teren za ostoję o znaczeniu międzynarodowym Natura 2000. 

  1. PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

W 1988 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej powstał Park Krajobrazowy im. prof. Witolda Sławińskiego, który obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych. Należy on do największych parków w Polsce - wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha. Jest to park typowo leśny. Lasy i zadrzewienia zajmują 85% jego powierzchni. Pozostałe 15% to łąki, pola i wody.  Celem parku jest ochrona i zachowanie zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i historycznych Puszczy Knyszyńskiej, a także stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwijanie turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.

  1. PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ „skansen” (ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków)

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.  Celem skansenu jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu, jak również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu.

Zbiory muzealiów gromadzone w skansenie dokumentują kulturę materialną Białostocczyzny z okresu od końca XIX wieku do lat siedemdziesiątych XX wieku. Osoby zwiedzające muzeum mogą zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. Przy samej bramie wjazdowej stoi okazały wiatrak – Koźlak z 1836 r., a obok kuźnia przywieziona z Gródka. Ogółem od początku lat 90-ch XX wieku udało się przenieść blisko trzydzieści budynków.

W skansenie organizowane są imprezy plenerowe zaadresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, podczas których można obejrzeć jak swoje rzemiosło prezentują: garncarze, kowale, bednarze, tkaczki, hafciarki, pisankarki, rzeźbiarze, kowale, wytwórcy naczyń słomianych itp. Przedstawiane są tam również czynności wykonywane codziennie w dawnym gospodarstwie wiejskim, jak np.: przędzenie na wrzecionie i kołowrotku, mielenie ziarna, ubijanie masła itp.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej nadal rozwija się, przenoszone są tam wciąż nowe obiekty z terenu województwa podlaskiego. Często jest to jedyny sposób ich zachowania.

     3. JURAJSKI PARK DINOZAURÓW W JUROWCACH (MUZEUM DZIEJÓW ZIEMI) 

     ul. Nadawki b/n, 16-010 Wasilków (plaża przy Jurowcach koło Białegostoku)

Park został otwarty w 2008 roku. Jest to atrakcja skierowana szczególnie do dzieci, które mogą się zapoznać z historią dinozaurów na Ziemi. Do Muzeum Dziejów Ziemi codziennie tłumnie przybywają rodziny z całego Podlasia. Największą atrakcją parku jest ścieżka edukacyjna, na której znajduje się 27 wiernych kopii prehistorycznych gadów w ich rzeczywistych wymiarach. Dzieci bardzo entuzjastycznie reagują na „prawie jak żywe” sylwetki olbrzymich dinozaurów. Połączenie zabawy z edukacją to najlepsza dla nich forma spędzania wolnego czasu.

W parku jest dostępnych wiele innych atrakcji, m.in: parki linowy, autodrom, tor kartingowy, trampoliny, kolejki, salon gier oraz plac zabaw dla najmłodszych.

     

       4. WIATRAK TYPU HOLENDERSKIEGO W STUDZIANKACH

Wiatrak typu holenderskiego w Studziankach to budynek na planie ośmiokąta o boku długości 3 m. Wykonany w większości z drewna, posiada jednak betonowe fundamenty i ściany piwniczne. Dach o konstrukcji krokwiowej jest pokryty gontem. 
Obiekt jest własnością prywatną.

Wiatrak został wybudowany w końcu XIX wieku we wsi Milewskie (powiat moniecki). W latach 30-ch XX wieku został przeniesiony do wsi Moniuszki k. Jaświł w województwie podlaskim i miał służyć jako młyn. Nowy właściciel nie zdążył go jednak wyposażyć przed rozpoczęciem II wojny światowej. Na zajętych przez Sowietów terenach zakazano prowadzenia młynarstwa. Po wojnie obiekt sporadycznie służył do suszenia tytoniu, aż w latach 80-ch został przeniesiony do Studzianek przez dwóch młodych adeptów studiów architektonicznych – miłośników zabytków.

Złożenie wiatraka na urokliwym wzgórzu w Studziankach zajęło nowym właścicielom i 12 - osobowej ekipie zaledwie 14 h i 20 minut, czym ustanowili rekord świata, zapisany w holenderskiej edycji Księgi Guinessa. W 2019 roku, z powodu zniszczenia wcześniejszych skrzydeł, wiatrak został uzbrojony w nowe śmigi zrobione na wzór holenderski. Odmiennie niż pozostałe wiatraki w Polsce, opierzany jest płóciennymi żaglami. 

Wiatrak został wpisany do rejestru zabytków w 1982 r. W 2007 r. zdobył główną nagrodę w konkursie na „Najlepiej Utrzymany Zabytek Drewniany w Województwie Podlaskim”. Przyciąga turystów i stanowi dużą atrakcję dla fotografów, malarzy i artystów, którzy przybywają z całej Polski, aby go uwiecznić. Piękny i oryginalny obiekt architektury stojący w urokliwej okolicy jest doskonałym miejscem do wypoczynku i organizowania imprez rodzinnych oraz dla okolicznej społeczności.

Baza noclegowo – gastronomiczna:

Centrum Pielgrzymkowo Turystyczne „Święta Woda”
ul. ks. Wacława Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków,

http://swietawoda.eu/

Folwark Nadawki 
ul. Nadawki 23, 16-010 Wasilków, 

http://www.folwarknadawki.pl/

Kompleks Hotelowy "Nad Zalewem"
ul. Białostocka 94, 16-010 Wasilków, 

http://nadzalewem.jard.pl/

facebook