Dodana: 9 styczeń 2009 14:00

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 14:00

Miasto WasilkówDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 12 698
Powierzchnia: 127,3 km2


Adres urzędu:
Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. (085) 71 85 400   
fax. (085) 71 85 700   
e-mail: burmistrz@wasilkow.pl   
www.wasilkow.pl

Ośrodek Kultury:
Miejski Ośrodek Animacji Kultury
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
moak@wasilkow.pl

Biblioteka:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków
biblioteka@wasilkow.pl

Współpraca zagraniczna:
Brzostowica Wielka (Białoruś)

Planowane imprezy promocyjne:

  • Dni Wasilkowa
  • Festiwal „Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe”
  • Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
  • Pieszy Rajd Łoś
  • Reggae Day
Wasilków - dawniej


Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy Wasilków sięgają środkowej epoki kamienia zwanej mezolitem. Tereny Wasilkowa na przestrzeni wieków leżały na pograniczu wschodu i zachodu. W XI wieku należały do Rusi Kijowskiej. W roku 1140 weszły w skład Księstwa Włodzimierskiego, a w XIII wieku Księstwa Włodzimiersko-Halickiego. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o terenie, na którym później powstało miasto i starostwo wasilkowskie pochodzi z 1358 roku. Wtedy to książęta mazowiecki Siemowit III Trojdeniec i litewski Kiejstut zawarli ugodę dotyczącą rozgraniczenia Mazowsza i Litwy. Wasilkowskie tereny na wschód od ujścia Sokołdki (dziś rz. Czarna) do rzeki Sprząśli (obecnej rz. Supraś l)zostały w 1340 roku włączone do Litwy przez księcia Giedymina.  Pierwsza wzmianka o ostępie Wasilkowo: " deserta Wasilkowo" czyli puszcza (ostęp) Wasilków pochodzi z 1524 roku. Wtedy to Zygmunt I król Polski i Wielki Książę Litewski nadał swej małżonce Bonie puszcze w północno-wschodniej części Litwy. Przełomową datą jest dzień 8 grudnia 1566 roku, kiedy to król Zygmunt August nadał Wasilkowowi prawa miejskie. Z dokumentu królewskiego wynika, że osada powstała na tzw. surowym korzeniu (tzn. w miejscu wcześniej nie zamieszkałym). Mieszczanie odtąd mieli sądzić się i rządzić według zasad prawa magdeburskiego, bez ingerencji urzędników hospodarskich. Wasilkowianie otrzymali również prawo do pobierania ceł i myt. Władca nadał też miastu herb - głowę łosia - i prawo pieczętowania nim dokumentów miejskich. Około 1880 roku Wasilków liczył już 3880 mieszkańców. W mieście funkcjonowało 12 zakładów włókienniczych i po jednym w przedmieściach - Jakimach, Woroszyłach i Sochoniach. Największy zakład włókienniczy zatrudniał 97 robotników, natomiast tkalnia - 91 robotników. Łącznie wszystkie zakłady zatrudniały około 300 osób. Wyznacznikiem zmian zachodzących w latach powojennych był rozwój Zakładu Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater, który w latach swej świetności zatrudniał około 2500 pracowników.

W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po pięćdziesięcioletniej przerwie wolne i demokratyczne wybory do samorządu lokalnego, które niemalże w całości wygrali przedstawiciele "Komitetu Obywatelskiego".
Wasilków z lotu ptaka

GMINA WASILKÓW  – SILNA GOSPODARCZO, PIĘKNA PRZYRODNICZO:

Atrakcyjność gminy Wasilków związana jest z bezpośrednim sąsiedztwem ze stolicą województwa podlaskiego, szlakami komunikacyjnymi leżącymi na trasie do międzynarodowych przejść granicznych oraz wschodniej granicy UE. Jest idealnym miejscem do zamieszkania, wypoczynku i  inwestowania. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych nr 19 Białystok - Kuźnica Białostocka i nr 8 Białystok - Augustów – Budzisko oraz linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym z Warszawy do St. Petersburga. Bliskość dużej aglomeracji białostockiej oraz piękno przyrody bardzo korzystnie wpływają min. na rozwój mieszkalnictwa, branży agroturystycznej, handlowo - usługowej oraz przemysłu lekkiego.


Miejsca kultu religijnego w Wasilkowie

Płynąca ze wschodu na zachód malownicza rzeka Supraśl - z północnym dopływem rzeką Czarną- tworzą idealne miejsce do rozwoju rekreacji i turystyki. Tereny gminy zachęcają również do zajmowania się formami turystyki specjalistycznej jak wędkarstwo, myślistwo (poluje się na dziki, łanie, łosie, sarny i zające), kajakarstwo - szlak kajakowy na Supraśli (wypożyczalnia kajaków) oraz jeździectwo. Zlokalizowane są tu również piesze szlaki turystyczne oraz nowe, funkcjonujące od niedawna atrakcyjne ścieżki rowerowe. Na terenie gminy Wasilków działają dwa kluby sportowe piłki nożnej oraz dwa kluby jeżdździeckie wraz z hotelami dla koni. Urozmaiceniem zajęć jeździeckich jest hipoterapia, skoki przez przeszkody, rajdy długodystansowe. Miłośnikom sztuki artystycznej proponujemy wycieczkę Szlakiem Rękodzieła. Do zaoferowania mamy również szlaki dydaktyczne i przyrodnicze bezpośrednio powiązane z zasobami rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej.


Święta Woda - Góra Krzyży

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje blisko 1000 podmiotów gospodarczych. Wasilków kieruje atrakcyjną ofertę zarówno dla przedsiębiorczości inwestycyjnej jak i dla budownictwa wielo- i jednorodzinnego. Do najprężniej rozwijających się  zaliczyć można branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, a także drzewno-meblarską. Stanowią one skupisko podmiotów wchodzących w skład klastrów doskonale rozwijających się w północno-wschodniej Polsce.  Znaczącą rolę pełnią również podmioty działające w sferze gastronomiczno-hotelarskiej, mechaniki pojazdowej i budowlanej.

Mając na uwadze podniesienie konkurencyjności naszej gminy wzięliśmy udział w projekcie „Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych” organizowanego przez Centrum Promocji Podlasia we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz partnerami ukraińskimi. Nasza oferta inwestycyjna zwyciężyła w swojej kategorii i została zaprezentowana potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom na  konferencji wieńczącej partnerski projekt, organizowany w ramach INTERREG IIIA.


Zabytkowy cmentarz w Wasilkowie

Działania gminy Wasilków mają na celu stworzenie komfortowych warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem zarówno kapitału lokalnego jak i zewnętrznego. W tym celu realizuje się inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i wsi, uregulowania gospodarki odpadami, stworzenia warunków do rozwoju turystyki i wypoczynku  (zagospodarowanie Doliny rzeki Supraśl, wykorzystanie kompleksów leśnych, ochrona zasobów przyrodniczych), poprawy stanu dróg i połączeń komunikacyjnych. Duże szanse gmina wiąże z budową obwodnicy Wasilkowa, która stanowi atrakcyjną lokalizację dla potencjalnych  inwestorów. Gmina Wasilków ma na swoim koncie sukcesy nie tylko natury gospodarczej. Niewielka Szkoła Filialna w Sochoniach wygrała kilka etapów eliminacji i  otrzymała tytuł najlepszej placówki edukacyjnej i tytuł SUPER SZKOŁY, w kategorii szkoły podstawowe w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców.


Zabytkowy cmentarz w Wasilkowie

Urozmaicona oferta kulturalno-rozrywkowa traktowana jest jako jeden z instrumentów budowania wizerunku regionu. Atrakcyjność gminy zwiększają dynamicznie rozwijające się organizacje pozarządowe oraz szeroki wachlarz działań o charakterze kulturowym. Organizowany od 10 lat „Pieszy Rajd Łoś”, po Puszczy Knyszyńskiej, skupia wokół siebie corocznie ponad 200 osób, którzy mogą aktywne spędzać czas na łonie natury. Latem mieszkańcy gminy Wasilków spotykają się podczas miejskiego festynu na terenie rekreacyjnym „Cypel”, zimą zaś mają okazję zmierzyć się podczas Drużynowych Mistrzostw Powiatu w Szachach. Corocznie organizowane są również festiwale: „Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe” oraz „Muzyki Organowej i Kameralnej”. Tradycją również stały się uroczyste Dni Wasilkowa, które obejmują swym zasięgiem szereg imprez min. festyny, pokazy artystyczne, spektakle, zawody sportowe, konkursy poetyckie, plastyczne, kulinarne, Kino pod Gwiazdami czy koncerty z udziałem takich gwiazd estrady jak: Janusz Laskowski, Czerwone Gitary, Adrianna Biedrzyńska czy Szymon Wydra.

facebook