Dodana: 17 luty 2012 10:01

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 11:01

Odszkodowania za szkody łowieckie

Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Kwestie dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie w ww. zakresie regulują poniższe przepisy prawne:
Kwestie dotyczące odszkodowań za szkody łowieckie w ww. zakresie regulują poniższe przepisy prawne:
1. art. 50 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.),

Wnioskodawca:
Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o odszkodowanie,
2. wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści i kopia mapy ewidencji gruntów i budynków (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia składania wniosku),
3. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach (w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach),
4. umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki.

Pamiętać należy, iż szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej, w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Wniosek należy złożyć:
- osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 022 (parter), w poniedziałek od godz. 8:00-16:00, wtorek-piątek od godz. 7:30-15:30;
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, 15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Opłaty:
- postępowanie jest zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:
Oględziny oraz ostateczne szacowanie szkody przeprowadzane jest zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Wypłata odszkodowania uzależniona jest od terminu wpłynięcia kwoty odszkodowania pochodzącej ze środków Skarbu Państwa na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Sposób odwołania:
Postępowanie obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Wypłata bądź odmowa wypłaty odszkodowania następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa. Od uchwały w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania lub niewłaściwie naliczonej wysokości odszkodowania służy odwołanie tylko w drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.


Sprawę prowadzi:
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Referat Łowiectwa
Adres: ul. J.Kilińskiego 16
15-089 Białystok
tel. (85) 66-54-202
tel. (85) 66-54-204

Pouczenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) składając wniosek o odszkodowanie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

facebook