Dodana: 26 wrzesień 2014 12:52

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2014 12:52

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach przyjęty

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty unikalny w skali całego kraju „Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Suwałki na lata 2014-2020”.

W dokumencie zostały zawarte konkretne pomysły i działania, które mają wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w Suwałkach. Program zakłada działania zarówno inwestycyjne jak i edukacyjne skierowane do każdego kto chce prowadzić własny biznes w naszym mieście.

- Program Rozwoju Przedsiębiorczości to dokument, który jest konkretną ofertą skierowaną do wszystkich, którzy zamierzają  rozpocząć bądź kontynuować swój biznes w Suwałkach – tłumaczy Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkRealizacja zapisów zawartych w dokumencie już jest realizowana. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości, czyli de minimis. Przygotowujemy już kolejne uchwały – dodaje Prezydent Suwałk.

Czesław Renkiewicz chce by następnym działaniem związanym z realizacją programu było przyjęcie uchwały związanej z ułatwieniem przedsiębiorcom nabywania ze specjalną bonifikatą na własność gruntów użytkowanych przez nich na podstawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Innymi bardzo istotnymi działaniami planowanymi w Programie będą:

 1. Działania skierowane do osób już prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta, w zakresie m.in.:
 • Miasto będzie kontynuować zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta pod warunkiem zrealizowania na terenie miasta inwestycji początkowej (budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa budynków i budowli lub ich części) oraz zatrudnienia określonej liczby osób;
 • ułatwienia przedsiębiorcom nabywania na własność gruntów użytkowanych przez nich na podstawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przewiduje się, że możliwość uzyskania bonifikaty będzie obowiązywać przez okres 3 lat od podjęcia uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską w Suwałkach;
 • Instrumentem wsparcia przedsiębiorców oraz właściwego wykorzystania atutów płynących z atrakcyjnych, odnowionych przestrzeni miejskich będą obniżki czynszów dla podmiotów, prowadzących działalność przy remontowanych ulicach, jako rekompensatę za utrudnienia spowodowane przez prace remontowe, w lokalach stanowiących własność miasta Suwałki;
 • Uruchomienie w Parku NT funduszu zalążkowego wspierającego firmy realizujące przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka.
 1. Działania skierowane do osób, które w przyszłości mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą w Suwałkach, w zakresie m.in.:
 • Utworzenie mechanizmu umożliwiającego przyznawanie mieszkania studentom ostatniego roku studiów oraz absolwentom decydującym się na rozpoczęcie w Suwałkach działalności gospodarczej;
 • Wspieranie rozwoju programów edukacyjnych dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych, m.in.: wykorzystanie potencjału Parku NT do nauki kreatywności dzieci i młodzieży (wprowadzenie oferty zajęć pozalekcyjnych nastawionych na rozwój kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie);
 • Dokształcanie nauczycieli w kierunku rozwoju kompetencji pozwalających na wprowadzanie do metodyki nauczania elementów kreatywności.
 1. Będą realizowane działania o charakterze inwestycyjnym dotyczące poprawy infrastruktury technicznej dla celów gospodarczych, w zakresie m.in.:
 • „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie SSSE w Suwałkach”.

Projekt będzie obejmował uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 152 ha leżących częściowo w granicach SSSE. W celu nadania im funkcji gospodarczej m.in. uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjno-sanitarną oraz budowę dróg niezbędnych do obsługi komunikacyjnej terenu. Wartość szacunkowa projektu to ok. 49 814 739 zł;

 • „Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Parku NT w Suwałkach”.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmacniania atrakcyjności oferty inwestycyjnej Parku poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci kanalizacyjno-sanitarne oraz budowę dróg niezbędnych do obsługi komunikacyjnej terenu. Projekt będzie obejmował uzbrojenie dwóch terenów o powierzchni ok. 7 ha łącznie zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie PNT PW. Wartość projektu to ok. 3 000 000 zł.

 • Miasto Suwałki od kilku lat prowadzi konsekwentne działania inwestycyjne w rejonie strefy przemysłowej „Papiernia” finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

W etapie III, który jest realizowany w 2014 roku, zostanie wybudowana ulica Krakowska (od ulicy Leśnej do ulicy Warszawskiej) o długości 542,95 m, szerokości 7 m wraz z robotami sanitarnymi i elektrycznymi. W etapie IV przewiduje się przebudowę ulicy Hubala, będącej drogą powiatową nr 101255B, oraz ulicy bez nazwy nr 101396B, będącej drogą gminną, wraz z przebudową sieci kanalizacyjno-sanitarnych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności oferty inwestycyjnej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci kanalizacyjno-sanitarne oraz budowę dróg niezbędnych do obsługi komunikacyjnej terenu. Szacowana wartość projektu obejmującego III i IV etap to 6 821 262 zł.

 • „Przebudowa ul. Buczka od ul. Leśnej do granic administracyjnych miasta Suwałki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655”.

Realizacja przedmiotowego projektu dot. przebudowy ul. Buczka od ul. Leśnej do granic administracyjnych Suwałk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655. Przedsięwzięcie poprawi jakość obsługi komunikacyjnej miasta poprzez połączenie z infrastrukturą TEN-T i skróci czas przejazdu przez Suwałki. Wartość projektu to ok. 12 000 000 zł.

 1. Będą również realizowane działania dotyczące sfery edukacyjnej, w zakresie m.in.:
 • Opracowanie i wdrożenie „Programu kształcenia zawodowego w Mieście Suwałki” stanowiącego część „Strategii Oświaty Miasta Suwałk do roku 2020”;
 • Reforma kształcenia zawodowego w mieście poprzez inwestycje w bazę dydaktyczną suwalskich szkół zawodowych.

Projekt pn.: „Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Główny cel projektu to dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. Projekt dotyczyć będzie m.in. wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi, urządzeń, które sprawią, że oferta placówek kształcenia zawodowego będzie dostosowana do potrzeb rynku pracy oraz kierunków rozwojowych województwa.

Szacunkowy koszt projektu to 15 000 000 zł.

 

UM Suwałki
http://um.suwalki.pl/program-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-suwalkach-przyjety

 

facebook