Region i Gospodarka

 • Interreg III A w Polsce. Współpraca przy granicy województwa

  2004-01-10 22:17:39

   INTERREG III A w Polsce

  W Polsce realizowane będą następujące programy w ramach INTERREG III A:
  granica zachodnia:
  -      3 programy Polska - Niemcy;
  granica południowa:
  -        program dla granicy Polska-Czechy;
  -        program dla granicy Polska-Słowacja;
  granica wschodnia:
  -       program trójstronny Polska-Ukraina-Białoruś;
  granica północno-wschodnia:
  -       program trójstronny Polska-Litwa-Rosja (Obwód Kaliningradzki);

   

 • Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

  2004-01-10 14:55:23

  W związku z Narodowym Planem Rozwoju realizowana będzie również Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności. Jest to dokument planistyczny odnoszacy się do Funduszu Spójności.

  Instytucją zarządzającą i koordynującą  Fundusz Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Za przygotowanie i realizację poszczególnych projektów w ramach Funduszu Spójności będą odpowiedzialne odpowiednio: Ministerstwo Infrastruktury (w zakresie projektów dotyczących transportu) oraz Ministerstwo Środowiska (w zakresie projektów dotyczących środowiska).

  Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

 • Sektorowe programy operacyjne

  2004-01-10 14:19:28

  Narodowy Plan Rozwoju wdrażany będzie m.in. za pomocą pięciu sektorowych programów operacyjnych  (SPO). Dotyczą one wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej. 

  Teksty poszczególnych sektorowych programów operacyjnych umieszczamy niżej. Należy zaznaczyć, że nie są to jeszcze wersje ostateczne dokumentów. Programy operacyjne muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską. Negocjacje w tej sprawie powinny zakończyć się niebawem.

   

 • Zrealizowane programy pomocowe

  2004-01-10 13:16:14

   

 • Programy pomocowe

  2004-01-10 11:00:45

   

 • Aktualne programy pomocowe

  2004-01-10 11:00:36

   

 • Podlaski Oddział Straży Granicznej

  2004-01-09 16:59:16

 • NPR - podstawowy dokument planistyczny

  2004-01-09 15:36:33

  Jedną z  ogólnych zasad będących podstawą funkcjonowania funduszy strukturalnych jest zasada programowania. Dla państwa członkowskiego zamierzającego skorzystać z pomocy strukturalnej Wspólnoty oznacza ona obowiązek opracowania  wieloletniego dokumentu planistycznego. Polityka regionalna Unii Europejskiej związana jest z założeniem, aby problemy poszczególnych regionów rozwiązywane były w sposób trwały. Dlatego Unia Europejska współfinansuje programy a nie pojedyncze projekty.
  Skorzystanie przez państwo członkowskie z funduszy strukturalnych wymaga zatem programowania (planowania, strategii), w pewnym przyjętym przez Wspólnotę przedziale czasowym.

 • Ważniejsze polskie akty prawne związane z przekraczaniem granicy

  2004-01-08 11:22:35

   

 • Ważne adresy

  2004-01-08 11:22:35

   

facebook