Dodana: 17 styczeń 2017 12:37

Zmodyfikowana: 13 marzec 2020 11:11

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688)

Zgodnie z przepisami przejściowymi zadania w zakresie sprawozdawczości

do czasu utworzenia Bazy danych (BDO) realizuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

REJESTR


Od dnia 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa.
Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl/web/ 


Z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym powyższy rejestr dotyczy:


 1. a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  b) zbierających zużyty sprzęt,
  c) prowadzących zakład przetwarzania,
  d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Szczegóły dotyczące rejestru znajdują się tutaj


Oplata za publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Publiczna kampania edukacyjna to działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Kampanie mogą być prowadzone za pomocą środków masowego przekazu, ulotek i broszur informacyjnych, plakatów, poprzez konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany:
• samodzielnie,
• lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonujący obowiązek samodzielnie realizuje go poprzez:
• przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne lub
• wniesienie na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt posiada dokumentację potwierdzającą przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W opisie przelewu należy podać: „numer regon; wpłata za kampanię edukacyjną; rok sprawozdawczy, którego dotyczy, np. „676987342, kampania ZSEiE, 2016”.
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Białymstoku
Nr: 18 1540 1216 2054 4405 2403 0007

Zwolnienie z obowiązku

Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej, jeżeli wysokość środków przeznaczanych na kampanie edukacyjne nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. Wprowadzający sprzęt złoży marszałkowi województwa, w terminie do 31 stycznia każdego roku:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 31 ze zm.)
 2. W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Kogo dotyczy ustawa

Zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzającym sprzęt jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży:
• ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
• ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty,
• ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wymagane dokumenty

W celu skorzystania ze zwolnień z opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz opłaty produktowej wprowadzający sprzęt przedkładają marszałkowi województwa w terminie
- do 31 stycznia - w przypadku kampanii edukacyjnych
- do 15 marca - w przypadku opłaty produktowej
następujące dokumenty:
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
• zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo
• oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Formularze/Wnioski
Informacja o rodzajach sprawozdań i terminach oraz miejscu ich przekazywania dostępne są na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Materiały do pobrania

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem dokumentów, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.21) i w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).
 4. Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.Dane teleadresow

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Referat Opłat Środowiskowych

 1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Telefon: 85 66 54 411, 85 66 54 450, 85 66 54 192

Fax: 85 66 54 156

Strona BIP            

Godziny przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek             08:00  -  16:00

Wtorek                    07:30  -  15:30

Środa                      07:30  -  15:30

Czwartek                 07:30  -  15:30

Piątek                     07:30  -  15:30

Sobota                    Nieczynne

Niedziela                 Nieczynne 

 

facebook