Dodana: 26 styczeń 2018 09:09

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2019 12:18

REJESTR podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

Zgodnie z art. 49 ust.  3 i ust. 4 ustawy o odpadach marszałek województwa właściwy ze względu na:
-
miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
- miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których

mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa
dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta (art. 49 ust. 2,  art. 54 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 55 ustawy o odpadach).

UWAGA!!!

Hasło do indywidualnego konta BDO jest ważne tylko przez 30 dni od daty jego wygenerowania. Stąd też jeśli podmiot w terminie tym nie zaloguje się na ww. konto dane dostępowe utracą ważność, a podmiot będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wygenerowanie nowych danych dostępowych.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 ww. ustawy).

WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK DOTYCZY zgodnie z art. 50 ust. 1:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami poużytkowymi znajdują się na stronie http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/produkty_i_odpady_pouzytkowe/

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.):

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688):

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.):

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
Informacje dotyczące gospodarowania bateriami znajdują się na stronie http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/baterie_akumulatory/

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.):

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

UWAGA !

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami  powinny złożyć do dnia 30 listopada 2019 r. wniosek o wpis do Rejestru-BDO zawierający informacje o nazwie oraz adresie PSZOK. Wniosek powinien być złożony do  marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

 

UWAGA !

Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, którzy złożyli wniosek o wpis do rejestru BDO przed 15 stycznia 2019 r. i nie posiadają w indywidualnych kontach BDO wypełnionego Działu XII, powinni złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie tego działu.

W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny umieszczony poniżej w plikach do porania (Dział I i Dział XII) wraz z oświadczeniem i przedłożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu.

Wypełniając Dział XII pkt 2 należy podać kody i nazwy rodzajów wytwarzanych odpadów stosownie do każdego miejsca prowadzenia działalności w tym zakresie.

 

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 150) przedsiębiorców oraz organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.

Informacje dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajdują się na stronie http://wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/ochrona_srodowiska/Opakowania-i-odpady-opakowaniowe/

WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU DOTYCZY zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach:

a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
f) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250)
Wpis do rejestru z urzędu dotyczy podmiotów wymienionych w punkcie II lit. od a) do f) jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i przydziela nowy numer rejestrowy (art. 234 ustawy o odpadach).

 

WPISOWI DO REJESTRU NIE PODLEGAJĄ zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2) podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady;

5) wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni uzytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z innego tytułu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpis do rejestru, który składa się przez wypełnienie: formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie pisemnej
(art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach)

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

Forma pisemna wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi:
-  wydruk wypełnionego formularza tylko w zakresie obejmującym rodzaje działalności opatrzonego podpisem wnioskodawcy,
albo
- wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 65 ust. 2 ustawy o odpadach).

Zgodnie z art. 53 ust. 7 pkt 1a i 1b ustawy o odpadach do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się w przypadku wszystkich podmiotów:
a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie
o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8 ustawy o odpadach).
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać (art. 53 ust. 6 ustawy o odpadach).

 

OPŁATY

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe (art. 57 ustawy o odpadach).

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa
(art. 57 ust. 4 ww. ustawy).

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Nr konta do wpłat (opłata rejestrowa oraz opłata roczna):

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku


Nr 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania
i audytu (EMAS).

Zgodnie z art.79 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik)

 

Departament Ochrony Środowiska 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Referat Opłat Środowiskowych

  1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Telefony:

- W zakresie gospodarki odpadami: 85 66 54 592, 85 66 54 448, 85 66 54 473,

- W zakresie wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach, produkty, sprzęt elektryczny, pojazdy, baterie i akumulatory: 85 66 54 411, 85 66 54 450, 85 66 54 192,

- W zakresie  prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową : 85 66 54 192, 85 66 54 411, 85 66 54 450,

Fax: 85 66 54 156

facebook