Dodana: 13 grudzień 2004 14:02

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2004 14:02

Kontrole w ochronie środowiska

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu. Do zadań marszałka województwa z mocy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska należy w szczególności całość spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Marszałek województwa może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległego mu urzędu marszałkowskiego.

W województwie podlaskim kontrole, o których mowa wyżej przeprowadzają upoważnieni przez Marszałka Województwa Podlaskiego pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Kontrolujący wykonując kontrolę jest uprawniony do:

  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren,
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Procedura przeprowadzania kontroli obejmuje:

  1. Pisemne poinformowanie podmiotu korzystającego ze środowiska o zakresie i terminie planowanej kontroli (z ok. 2-tygodniowym wyprzedzeniem).
  2. Przeprowadzenie kontroli – sprawdzenie wywiązywania się podmiotu z obowiązku naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za:
  • emisję gazów lub pyłów do powietrza,
  • pobór wód,
  • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • składowanie odpadów

oraz z obowiązku sporządzania i przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających zbiorcze informacje o zakresie korzystania ze środowiska.

     3.  Sporządzenie protokołu kontroli (ewentualne wydanie zarządzenia  pokontrolnego).

facebook