Dodana: 13 styczeń 2015 13:03

Zmodyfikowana: 9 marzec 2020 16:48

Opakowania i odpady opakowaniowe

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 542) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców:

 

 • będących organizacjami odzysku opakowań;
 • dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy (tj. wywozu z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej):

     a) odpadów opakowaniowych,

     b) produktów w opakowaniach;

 • dystrybuujących produkty w opakowaniach;
 • eksportujących:

     a) odpady opakowaniowe,

     b) opakowania,

     c) produkty w opakowaniach;

 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • wprowadzających opakowania;
 • wprowadzających produkty w opakowaniach.

Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami podlega przedsiębiorca:

 • będący organizacją odzysku opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 •  eksportujący:

     a) opakowania,

     b) produkty w opakowaniach,

 • wprowadzający opakowania,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach;

 

a także, jeżeli zamierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO oraz EDPR, przedsiębiorca:

 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,
 • eksportujący odpady opakowaniowe,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

Szczegółowe informacje na temat rejestru (link).

 

Opakowaniem w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Za opakowanie uważa się:

 • wyrób spełniający funkcje opakowania, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
 • wyrób spełniający funkcje opakowania:

 

 • a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,
 • b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;
 • część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

Odpady opakowaniowe są to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

 

Wprowadzającym opakowania jest przedsiębiorca:

 

 • wytwarzający opakowania,
 • importujący opakowania,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej     (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzącego:

     a) jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

     b) więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

Wprowadzeniu do obrotu to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

 • import opakowań,
 • import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach  

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Wprowadzający odpady może realizować ten obowiązek samodzielnie bądź zlecić jego wykonanie organizacji odzysku opakowań na podstawie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy.

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy. Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Przy obliczaniu osiągniętego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych do odzysku zaliczane są procesy R1-R9, natomiast w przypadku recyklingu odpadów opakowaniowych do procesów recyklingu zalicza się procesy R2-R9.

 

DOKUMENTY DPO, DPR, EDPO I EDPR

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO.

Dokumenty DPO/DPR oraz EDPO/EDPR wystawiane są przez przedsiębiorcę odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej na wniosek złożony przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu gospodarczego.

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia ww. dokumenty, w trzech egzemplarzach, z czego:

 • jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy,
 • drugi egzemplarz dla przekazującego odpady opakowaniowe do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,
 • trzeci egzemplarz dla marszałka województwa (w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym dokumenty zostały wystawione). 

(wzory: DPO, DPR)

(wzory: EDPO, EDPR)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Od 1 styczna 2020 r. roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

 

Obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest przedsiębiorca:

 • wprowadzający opakowania,
 • eksportujący opakowania,
 • eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który rozlicza samodzielnie obowiązki ustawowe, jest obowiązany złożyć sprawozdanie w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 150) roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. n
ależy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w BDO - link do strony.

Sprawozdawczość do 2018 roku - w formie papierowej.

Sprawozdanie wypełnia się tylko w zakresie dotyczącym charakteru działalności. Zakres działalności zaznacza się na pierwszej stronie. Należy dołączyć tylko te tabele, które dotyczą działalności przedsiębiorcy:

 • Wytwarzający opakowania – tabela 1
 • Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - tabela 2,
 • Eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań -tabela 3,
 • Eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach - tabela 3
 • Wprowadzający produkty w opakowaniach- tabele 4.1. do 4.4. w zależności od rodzaju opakowań, tabela 5 jeżeli posiada dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR, tabela 6., tabela 7.1.

UWAGA: Wszystkie masy opakowań w sprawozdaniu podajemy w Mg (1Mg = 1000 kg) 

Załącznik - wzór sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami - do 2018 roku

 

KAMPANIE EDUKACYJNE

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Wprowadzający odpady może realizować ten obowiązek samodzielnie, bądź za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje ten obowiązek, składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania o opakowaniach.

Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonując powyższy obowiązek samodzielnie:

1) przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub

2) przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa:

 

Województwo Podlaskie, BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 34 1540 1216 2054 4405 2403 0010

Tytuł wpłaty: Kampanie edukacyjne OPAK za rok …

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana przeznaczać w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych w art. 17 ust. 1.

 

OPŁATA PRODUKTOWA

Jeżeli wprowadzający produkty w opakowaniach bądź organizacja odzysku opakowań nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej. Rozliczenie wykonania tego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.  Sposób jej obliczania określa załącznik nr 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Opłatę produktową za poprzedni rok kalendarzowy należy wnieść do 15 marca na  rachunek bankowy:

opłata produktowa za opakowania:
Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A.  I Oddział w Białymstoku
Nr: 72 1540 1216 2054 4405 2403 0005
Tytuł wpłaty: Opłata produktowa za opakowania za rok …

POMOC DE MINIMIS

Przepisów ustawy w zakresie:

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych,

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, przy czym stanowi to pomoc de minimis.


Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,50 zł/kg) oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4.

 

W celu skorzystania z pomocy należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca:

 • informację o ilości wprowadzonych opakowań produktów poniżej 1 Mg,
 • oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym podmiot ubiega się o udzielenie pomocy oraz w dwóch latach poprzednich,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załączniki:

 

 

facebook