Dodana: 26 luty 2008 11:14

Zmodyfikowana: 26 luty 2008 11:14

e-PUAP

Przejdź na oficjalną stronę e-PUAPu:


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP, to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Rezultatem, projektu będzie uruchomienie platformy, na której instytucje publiczne udostępnią usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie,

Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych, procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej oraz rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite nakłady na realizację projektu ePUAP wynoszą ok. 26 min zł, z czego kwota ok. 19 min zł podlega dofinansowaniu ze środków unijnych - SPO WKP.


Głównym celem zaprojektowania i wdrożenia platformy ePUAP jest:

- stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego kanału   udostępniania usług   publicznych   przez   administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji.

- skrócenie czasu,  obniżenie kosztów udostępniania zasobów  informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej do
interoperacyjnego wykorzystania  w  procesach  realizacji   zadań  publicznych  dla wszystkich jednostek administracji. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania usług i zasobów tzw. rejestrów bazowych.


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej będzie dostarczała obywatelom i przedsiębiorcom usługi publiczne mające charakter uniwersalny świadczone drogą elektroniczną. Poniżej zostały omówione poszczególne usługi, które będą dostępne za pomocą ePUAP.

Katalog usług publicznych - informacja o usługach będzie agregowana z Biuletynów Informacji Publicznej organów administracji publicznej i udostępniana w klasyfikacji przedmiotowej i podmiotowej.

Usługa przekazywania dokumentów między usługodawcami i usługobiorcami usług publicznych  pozwala na  przekazywania  dokumentów   pomiędzy  usługobiorcami i usługodawcami wraz z wystawieniem odpowiednich poświadczeń.    

Za pośrednictwem tych usług ePUAP może pełnić rolę skrzynki podawczej dla jednostek administracji publicznej, której podmiot gospodarczy/obywatel może przekazać dokument, jak również może być wykorzystywany przez instytucje publiczne do realizacji doręczeń dokumentów.

Usługa przekazywania transakcji pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami pozwala na udostępnienie przez usługodawcę możliwości komunikacji bezpośrednio z jego systemami informatycznymi. Usługa ta nie   zakłada   wystawienia   poświadczeń przedłożenia, czy odbioru przez ePUAP. Przykładem takiej usługi może być pytanie o stan sprawy, jak również automatycznie obsługiwane zapytanie do rejestru.

Usługi koordynacyjne  pozwalają instytucjom  publicznym  na  dostarczanie  usług kompleksowych powstających poprzez integrację w jeden proces obsługi wielu innych usług prostszych, zwykle świadczonych przez różne instytucje.

Broker rejestrowy to zestaw usług adresowanych dla instytucji prowadzących rejestry publiczne pozwalający tym instytucjom na definiowanie i dostępnienie swoich usług w strukturach innych niż struktury, których używają systemy informatyczne wspierające działalność rejestrów.

Usługi bezpieczeństwa udostępnione przez ePUAP zawierają zbiór usług służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych instytucji publicznych.

Usługi zbierania opłat pozwalają usługobiorcom na realizację opłat skarbowych on-line metodami dostępnymi w Internecie.

Usługi front-end usługodawcy mogą umożliwić swojemu personelowi
usługobiorców oraz swojemu personelowi przygotowanie, wizualizację, weryfikację i podpisywanie dokumentów do przekazania w ramach realizacji konkretnych usług.

Usługi  te  pozwalają również  na  gromadzenie  dokumentów  lektronicznych  co najmniej na czas załatwiania spraw, których dotyczą oraz późniejszą archiwizację tych dokumentów we własnym zakresie przez usługobiorców/usługodawców.

Publikacja ram  interoperacyjności -  środowisko będzie pełniło  rolę  centralnego repozytorium definicji  dokumentów, jak również będzie mogło stanowić źródło schematów XML bezpośrednio wykorzystywanych przez  systemy informatyczne usługodawców i usługobiorców.

Usługi wspierające tworzenie ram interoperacyjności - ePUAP dostarcza narzędzia współpracy zespołom ludzi zaangażowanych w opracowywanie ram
interoperacyjności.

Platforma ePUAP, zwłaszcza oferowany za jej pośrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej w jednym punkcie w Internecie, nosi ze sobą następujący potencjał korzyści dla jej usługobiorców:


- Oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności;

- Zapewnienie elastyczności dostępu;

- Automatyzacja usług publicznych;

- Wstępna weryfikacja błędów;

- Możliwość świadczenia usług publicznych;

- Przejrzystość usług publicznych.


Źródło: e-PUAP

facebook