Dodana: 23 maj 2019 15:46

Zmodyfikowana: 23 maj 2019 15:46

Podlaskie Forum Terytorialnego poznało stan realizacji wojewódzkich dokumentów strategicznych

Przyjęcie raportu rocznego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 i prezentacja stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego były głównymi tematami czwartkowych (23 maja br.) obrad Podlaskiego Forum Terytorialnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.

Wicemarszałek i dyrekcja departamentu
podczas posiedzenia

Podlaskie Forum Terytorialne powstało z myślą o dyskusji i wymianie doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Sukcesy i ważne problemy

Raport z realizacji Strategii za rok 2018 przedstawiła członkom forum Edyta Dąbrowska z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Z raportu wynika, że do największych osiągnięć realizacji celów strategicznych można zaliczyć choćby znaczną poprawę wskaźnika świadczenia usług e-administracji czy najwyższy w skali kraju odsetek osób posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Do pozytywnych tendencji należy także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach, spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, a także  znaczny wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego.

Do minusów zaliczone zostały natomiast m.in. malejąca liczba osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniach, znaczne zwiększenie emisji metanu CH4 z poziomu 12,7 ton do 50,3 ton, czy niski udział sprzedaży eksportowej w województwie podlaskim w skali kraju, na poziomie 1%.

Główne rekomendacje do aktualizowanej obecnie Strategii, wyszczególnione w raporcie, wskazują konieczność szczególnego wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności i poprawy kapitału ludzkiego.

Realizacja kontraktu terytorialnego

Prezentacja była wstępem do dyskusji, w której uczestnicy forum zgłosili swoje uwagi dotyczące aktualizacji Strategii, wskazując potencjały i bariery rozwoju regionu. Wicemarszałek Derehajło podkreślił, że do realizacji wyznaczonych celów nie wystarczy wyłącznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego.

- Nie będziemy się koncentrować tylko na RPO, a chcemy wzmocnić możliwość inwestowania także środków zewnętrznych – mówił.

W dalszej części obrad dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek przedstawiła uczestnikom forum stan realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

Kontrakt terytorialny jest umową pomiędzy rządem, a województwem. Określa cele o istotnym znaczeniu zarówno dla rozwoju kraju, jak i regionu. Finansowane są z programów unijnych – krajowych i regionalnych, a także dzięki środkom budżetu państwa. Zadania priorytetowe, określone w kontrakcie terytorialnym, są na różnych etapach realizacji. 

kg

facebook