Dodana: 14 październik 2016 15:02

Zmodyfikowana: 17 październik 2016 15:49

Szykujcie wnioski. LGD już zaczynają ogłaszać nabory

Lokalne Grupy Działania rozpoczęły nabory wniosków. Warto sprawdzić, co w najbliższych miesiącach mają do zaoferowania i zastanowić się, z czego można skorzystać. Dlatego też dzisiaj zamieszczamy wykaz naborów realizowanych jeszcze w tym roku przez poszczególne LGD.

Ilustracja do artykułu do LGD nabory.jpg

LGD Brama na Podlasie

Pierwszy nabór ma już za sobą, zakończył się 9 września ( był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego – dotyczył zachowania dziedzictwa obszarów i rozwoju infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne i rekreacyjne). W tym roku będzie jeszcze prowadzić nabory w następujących zakresach:

Od 10 listopada do 24 listopada (wstępnie) - będzie trwał nabór z zakresu przedsiębiorczości dla osób, które będą chciały podejmować działalność gospodarczą oraz dla osób, które będą ją rozwijać.

- Pierwsza połowa grudnia:

 – Wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej;

– Infrastruktura związana z opieką przedszkolną, rewitalizacją obiektów terenów użyteczności publicznej;

– Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego.

 

LGD Puszcza Knyszyńska

Planuje następujące nabory:

18 październik do 2 listopada - Wsparcie Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej;

24 października do 7 listopada - Rozwój działalności gospodarczej;

14-28 listopada - Dziedzictwo kulturowe.

 

Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca

W tym roku zamierza zorganizować nabory w następujących zakresach:

7 -22 listopada - Podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;

7-25 listopada - Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

koniec listopada/początek grudnia - Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego;

początek grudnia: Usługi edukacyjne; poprawa dostępności edukacji przedszkolnej; wsparcie małych szkół;

grudzień - Usługi społeczne: Programy aktywności lokalnej, usługi opiekuńcze.

 

Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania

Na przełomie listopada i grudnia planuje następujące nabory:

– Premie na rozwój działalności gospodarczej i i dotacje na rozwój działalności gospodarczej;

– Wspieranie edukacji przedszkolnej i edukacji szkolnej;

– Wspieranie Programów aktywności lokalnej;

– Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem;

– Tworzenie Centrów Integracji Społecznej;

– Odnawialne źródła energii.

 

LGD „Fundacja Biebrzańska”

W tym roku przewiduje nabór wniosków w grudniu, w następujących zakresach:

 – Rozpoczęcie działalności gospodarczej;

– Mała infrastruktura;

– Rewitalizacja na poziomie lokalnym;

– Aktywna integracja (programy aktywności lokalnej).

 

LGD_Kanał Augustowski

Przewiduje przeprowadzić w tym roku nabory na:

– Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;

– Dofinansowanie miejsc wychowania przedszkolnego;

– Wyposażenie w sprzęt TIK szkół i placówek systemu oświaty;

– Wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych;

– Wsparcie form ochrony przyrody;

– Utworzenie/przebudowanie szlaków turystycznych;

– Wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;

– Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z edukacją ekologiczną;

– Wsparcie zabytków nieruchomych/ruchomych;

– Wsparcie instytucji kultury;

– Obiekty infrastruktury na zrewitalizowanych obszarach;

– Utworzenie lub rekultywacja otwartej przestrzeni na obszarach miejskich.

 

LGD Puszcza Białowieska

Planuje w tym roku ogłosić nabory w następujących zakresach:

– Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

– Rozwijanie działalności gospodarczej;

– Aktywność i mobilność zawodowa;

– Program Aktywności Lokalnej;

– Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego – szkolenia.

 

LGD Szlak Tatarski

Planuje w tym roku ogłosić  nabory w następujących zakresach:

– Zakładanie i rozwój działalności gospodarczych i szkolenia;

– Projekty aktywności lokalnej.

 

N.A.R.E.W Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

W tym roku zamierza zorganizować nabory wniosków w następujących zakresach:

– Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej;

– Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W;

– Projekty na rzecz aktywności lokalnej społeczności LGD;

– Dbałość o obiekty zabytkowe obszarów LGD Narew;

– Inwestycje na rzecz ekologii i OZE w gospodarstwach domowych;

– Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Narew.

 

LGD Biebrzański Dar natury

W tym roku przewiduje nabór wniosków w następujących zakresach:

–Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową;

– Programy aktywności lokalnej;

– Odnawialne źródła energii (kolektory);

– Rewitalizacja małej skali;

– Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

W tym roku planuje następujące nabory w następujących zakresach:

– Na podjęcie działalności gospodarczej oraz rozwój istniejącej;

– Programy Aktywności Lokalnej;

– Wsparcie działań świetlic środowiskowych;

– Konkurs na odnawialne źródła energii oraz wymianę piecy węglowych;

– Budowa, wyposażenie, remont świetlic środowiskowych.

 

LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Planuje w tym roku ogłosić  nabory w następujących zakresach:

– Wsparcie przedsiębiorczości;

– Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

– Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo;

– Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;

– Programy Aktywności Lokalnej;

– Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

facebook